post

Дунавската стратегия има съществен принос за подобряване на стабилността и сигурността в Европа чрез изградените устойчиви мрежи и партньорства. Тя допринася и за задълбочаване на сътрудничеството между ЕС и държавите извън него и може да подпомогне страните от Западните Балкани по пътя им за членство в съюза.Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и Национален координатор за Стратегията на ЕС за Дунавския регион Деница Николова, която взе участие в Интерпарламентарната конференция по въпросите за Общата външна политика и политика на сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана, част от програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Според зам.-министър Николова Дунавската стратегията е мощен инструмент с потенциал да мобилизира страните по-лесно да се справят с предизвикателствата по отношение на разширяването и сигурността, защото предоставя интегрирана рамка за решение на въпроси, които изискват транснационален стратегически подход. „Сътрудничеството в рамките Дунавската стратегия улеснява създаването на устойчиви партньорства, обмен на ноу-хау, добри иновационни практики и мултикултурен диалог“, каза още зам.-министър Николова.

Стратегията предоставя и възможности за стратегически инвестиции на макрорегионално равнище, напомни още заместник- регионалният министър и посочи, че са изведени девет стратегически проекта за над 40 милиона евро в областта на водния транспорт, транспортната инфраструктура, енергетиката, подобряване на административния капацитет, образованието, младежки инициативи и иновации. „Те допринасят за интегриран подход при справянето с конкретни регионални проблеми, като подобрена плавателност, по-добра свързаност, предотвратяване на наводнения, замърсяване на водите, като всичко това не се ограничава от националните граници“, обясни зам.-министър Николова. Тя посочи като успешен пример и проекта „Дунав – INCO.NET“, включващ 19 участници от 13 държави. Той насърчава научните изследвания и иновациите и има за цел да превърне Дунавския регион в по-привлекателен и конкурентоспособен, преодолявайки пречките и подобрявайки социалното и икономическо развитие, чрез насърчаване на иновациите и стимулирайки развитието на “общество на знанието”.

Националният координатор за Стратегията на ЕС за Дунавския регион призова за засилване на политическия ангажимент към стратегията от страна на всички държави, за да се преодолеят пречките и да се стимулират стратегическите проекти за Дунавския регион. „Това изисква по-координирано и интегрирано използване на наличното финансиране на различни равнища“, наблегна тя. Деница Николова изрази убеждение, че по-силното институционално участие на местно, общинско, регионално и национално равнище следва да бъде допълнително насърчавано, за да се осигури устойчив подход “отдолу нагоре” при координирането на стратегията“, отбеляза Николова.

Тя изтъкна и важната роля на националните парламенти за насърчаването на макрорегионалните стратегии като ключов инструмент за сближаване. „България като ротационен председател на Дунавската стратегия ще се стреми да работи за популяризиране на Стратегията и да определи съвместни решения на общите предизвикателства. „Ще се съсредоточим върху дискусиите по отношение на културното наследство и туризма като основна тема на Седмият годишен форум на Дунавската стратегия, който ще се проведе на 18-19 октомври 2018 г. в София, като в рамките на предвидената среща на министрите, отговорни за туризма се надяваме държавите да се обединят върху конкретен стратегически проект в сектора и да се дефинират източници на финансиране“, каза зам.-министър Николова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *