post

Регионалните прединвестиционни проучвания се разработват по график. Вече са представени идейните проекти за инвестиционните обекти, които са предвидени за финансиране в рамките на проектите по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“. Те са определени на базата на стратегически анализ на варианти и на техническо решаване на идентифицираните в хода на проучването проблеми.

Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова по време на заседание на Консултативния съвет в областта на проектирането, строителството, инвестиционния процес, жилищната политика, енергийната ефективност, регионалното развитие и стратегическото планиране, който започна работа с обновен състав.

В края на годината предстои да има и по-детайлни анализи и предложени технически решения за по-малките агломерации. Оперативната програма за сегашния период се фокусира само върху големите. В рамките на консултантските договори за изработването на тези проучвания се предвижда да се дадат технически решения, така че да има проектна готовност, която позволява следващи стъпки в посока финансиране и в по-малките агломерации, информира още Крумова.

С идеята за нов Закон за Вик се опитваме да регулираме отрасъла, като включим в проекта текстове, които да уреждат обществените отношения за политиката за неговото развитие, правомощията на държавните органи за регулиране и контрол, правомощията на собствениците, собствеността и управлението на активите, планиране и изграждане на ВиК инфраструктура и предоставянето им на ВиК операторите, коментира регионалният заместник-министър. Опитваме се да създадем устойчиви условия за планиране на ВиК системите и финансови инструменти, които да позволят адекватното финансиране на отрасъла предвид факта, че ВиК инфраструктурата е недофинансирана години наред. С него трябва да се създадат и условия за подобряване на качеството на предоставяните услуги на социално поносими цени, посочи тя.

По думите на Малина Крумова е необходимо да се запази принципът на публична собственост върху активите, като същевременно се създадат механизми, с които управлението им да бъде опростено и адекватно и да позволява доброто им планиране, развитие и финансиране.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага безплатна вода до 1,5 куб. м на месец за социално уязвимите групи.

Предлага се и т. нар. такса „солидарност“, чиято идея е да се събира на централизирано ниво и да формира фонд, който да послужи за покриване на нуждите в райони, които към момента не са консолидирани и не могат да ползват европейско финансиране, или на малки населени места, каза още заместник-министърът.

По време на заседанието бяха представени и реализираните до момента от министерството мерки за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. Сред тях са въвеждане на срокове там, където не са били нормативно предвидени, намалени са сроковете за процедиране на подробни устройствени планове, които са в съответствие с предвижданията на общ устройствен план, облекчена е процедурата за презаверяване на разрешения за строеж, които са изгубили правно действие, отпаднало изискване за представяне на удостоверителни документи, които ще вече ще бъдат набавяни по служебен път и др. Намален е броят на изискваните документи при отчитане на разходи по Оперативна програма „Региони в растеж“, като се изискват само такива, които имат необходимата доказателствена стойност за процеса по верификация на разходите. Одобрена е и методология за определяне на размера на единната ставка за финансиране на разходите за организация и управление по проекти, финансирани по програмата. Кандидатстването по последните отворени покани за подаване на проектни предложение по програмите за трансгранично сътрудничество с Турция, Македония и Сърбия. Работата в посока намаляване на административната тежест продължава, информира началникът на кабинета на регионалния министър Весела Начева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *