post

Към края на 2017 г. активите на управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 3573 млн. лева, съобщи БНБ.

Техният размер нараства на годишна база с 721.3 млн. лева (25.3 на сто). Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към декември 2017 г. е 3.6 на сто, при 3 на сто от БВП към декември 2016 г.

Към края на декември 2017 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 1319.3 млн. лева, като спрямо същия месец на 2016 г. (1040.9 млн. лева) те се увеличават с 278.4 млн. лева (26.7 на сто). Към края на четвъртото тримесечие на 2017 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават със 134 млн. лева (33.7 на сто) до 531.7 млн. лева при 397.7 млн. лева към декември 2016 г., а тези на балансираните фондове се увеличават с 61.4 млн. лева (29.9 на сто) до 266.3 млн. лева при 204.9 млн. лева към края на декември 2016 г.

Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават с 82.7 млн. лева (18.9 на сто) до 519.4 млн. лева към декември 2017 г. при 436.7 млн. лева към края на декември 2016 г.

Към края на декември 2017 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, имат най-висок относителен дял – 40.3 на сто от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 38.2 на сто към декември 2016 г.

Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 39.4 на сто от обощата сума на активите към декември 2017 г. при относителен дял от 42 на сто към декември 2016 г.

Към края на четвъртото тримесечие на 2017 г. основно значение във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 64.4% и в евро – 27.3%, при съответно 64.1% и 28.1% към декември 2016 г. Към септември 2017 г. активите, деноминирани в български лева, са 63.5%, а тези в евро – 29.2%.

Географската структура на ценните книжа5 в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към декември 2017 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база със 160.2 млн. лева (30.7%) до 682.6 млн. лева при 522.4 млн. лева към края на декември 2016 г., а в страните от Европейския съюз нарастват с 56.5 млн. лева (34.8%) до 218.9 млн. лева при 162.4 млн. лева към края на декември 2016 г. В сравнение със септември 2017 г. инвестициите в България се повишават с 45.5 млн. лева (7.1%), а тези в останалите страни от Европейския съюз нарастват с 0.5 млн. лева (0.2%). Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 68% спрямо 69.5% към края на декември 2016 г. и 67.6% към септември 2017 г. Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на страните от Европейския съюз, към декември 2017 г. е 21.8% при 21.6% към края на декември 2016 г. и 23.2% към септември 2017 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *