post

Регионалната политика на ЕС трябва да продължи да подкрепя развитието и модернизацията на малките и отдалечените градове и региони, тъй като това е основната за териториалното сближаване, което носи  добавена стойност за икономическото, социалното и екологичното благосъстояние на държавите. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която откри първото Съвместно заседание на експертите от Мрежата на националните контактни точки в областта на териториалното сближаване – Network of Territorial Cohesion Contact Points/NTCCP, и Групата за градско развитие – Urban Development Group (UDG), което се провежда в София. Целта му е да бъде дискутирана възможността за по-тясно обвързване на въпросите на териториалното развитие и градската политика, като се оползотвори максимално потенциалът за растеж на градовете. Заместник-министър Николова отбеляза, че ключовият елемент за постигане на балансирано полицентрично развитие, както и устойчиво градско развитие, е успешното прилагане на подходящи териториални и градски стратегии, което е една от възможностите в рамките на политиката на сближаване за периода до 2020 г.

Именно прилагането на интегрирани стратегии и подходи за териториално и градско развитие, с фокус върху възможностите за изпълнение на проекти, съфинансирани от Европейските фондове, бяха сред основните теми на дискусиите. Като домакин на работната среща и отговорна институция за провеждане на националната политика за развитие на районите и изпълнението на политиката за териториално сближаване и градско развитие МРРБ представи своя опит и напредък в изпълнението на интегрирани градски инвестиции чрез прилагане на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие на големите и средните градове в страната. Бе  поставен акцент и върху необходимостта от целенасочена подкрепа за балансирано териториално развитие, което да стимулира инвестиции не само в големите градове, но във всички населени места и райони. Инвестициите следва да бъдат съобразени с местните специфики на всеки район и населено място, като се отчетат предизвикателствата пред тях и се фокусират основно върху потенциала на конкретната територия от гледна точка на природни ресурси, географска позиция, икономически връзки, функционална обособеност, ресурсна осигуреност и възможности за развитие.

В хода на дискусиите, свързани с бъдещето на Кохезионната политика на ЕС, зам.-министър Николова обърна внимание върху необходимостта от разработване и използване на подходящи териториални, вместо секторни, индикатори за постигнатото в сферата на градското развитие, които по подходящ начин да измерват и проследяват изпълнението на интегрирани действия и инвестиции на конкретна територия. Тази тема беше разгледана в контекста на подготовката на оперативните програми за програмния период след 2020 г. и в дебатите за обхвата на Кохезионната политика, като МРРБ защити позицията за осигуряване на равен достъп до Европейските фондове на всички райони, общини и населени места в страната.

Представителите на Европейската комисия, участващи в срещата, благодариха за участието и позицията на България в Деветото издание на Световния градски форум, който се състоя в Куала Лумпур, Малайзия и постави фокус върху развитието на градове до 2030 г. Изрично беше подчертана ключовата роля на страната ни по отношение на инициативата на ЕС за изпълнение на Градския дневен ред и утвърждаването му в глобален контекст.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *