post

Общият показател на бизнес климата през февруари се покачва с 0.5 пункта в сравнение с предходния месец. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството, докато в промишлеността се наблюдава леко понижение. В търговията на дребно и сектора на услугите показателят запазва приблизително нивото си от януари. Това става ясно от данните, публикувани от Националния статистичски институт (НСИ), пише econ.bg.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ намалява с 0.5 пункта, което се дължи главно на по-резервираните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Анкетата регистрира намаление на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с понижени очаквания за дейността през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните пречки за развитието на бизнеса, посочени съответно от 43.4 и 30.3% от предприятията. По отношение на продажните цени в промишлеността мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в строителството“ през февруари нараства с 3.6 пункта главно поради подобрените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им по отношение на строителната активност през следващите три месеца са по-оптимистични, което според тях ще доведе до допълнително наемане на персонал.

Несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, затрудняващ в най-голям а степен дейността на предприятия та. На второ и трето място са конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила, макар че анкетата отчита намаление на неблагоприятното им влияние. Относно продажните цени в строителството преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ запазва нивото си от януари. Мненията на търговците на дребно относно обема на продажбите през последните три месеца са по – резервирани, докато прогнозите им за продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са по-благоприятни.

Най-сериозните затруднения за бизнеса остават конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното въздействие на втория фактор. По отношение на продажните цени по- голяма част от търговците предвиждат те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

През февруари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ остава приблизително на нивото си от предходния месец.

Оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията се изместват към по-умерените мнения. Същевременно и прогнозите им за търсенето на услуги през следващите три месеца са благоприятни. Основните пречки за дейността в сектора продължават да са свързани с конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда. Преобладаващите очаквания на мениджърите относно продажните цени са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *