post

Разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през 2017 г. са със 7.4 на сто повече в сравнение с 2016 година. Това показват данни от мартенското редовно бизнес наблюдение на на Националния статистически институт (НСИ) на инвестиционната активност сред промишлените предприятия, с което се осигурява информация както за реализираните от тях инвестиции през миналата година, така и за инвестиционните им планове през тази година.

Резултатите от проведената анкета на инвестиционната активност показват, че плановете на промишлените предприятия през 2018 г. са за свиване на инвестициите с 6.6% спрямо направените през предходната година. В общия обем на очакваните разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през тази година делът на частния сектор е 84.6%, като мениджърите от този сектор предвиждат намаление на инвестиционните си програми с 14.0% в сравнение с 2017 година.

По основни производствени групировки най-голям относителен дял в инвестициите през 2018 г. се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление (43.3%), при което се предвижда понижение от 12.0% спрямо предходната година.

На второ място по прогнозен обем на инвестициите са енергетичните и свързаните с водата сектори (с относителен дял от 25.4%), при които се очаква увеличение с 27.9% в сравнение с 2017 година.

Следва производството на недълготрайни потребителски стоки, което е с относителен дял от 16.3%, като предвижданията на мениджърите са за свиване на инвестиционните програми с 25.2% спрямо предходната година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *