post

Дървесината е била и винаги ще бъде важен строителен материал. Няма как да се строи и обзавежда без дървесина. Мащабното й приложение в строителството и изобщо в бита на човека се дължи на нейните положителни качества. Дървесината се обработва лесно, притежава доста голяма якост и ниска топлопроводност. Възобновяема е. Разбира се, дървеният материал има и своите недостатъци като например: хигроскопичност, загниване при влага, различна еластичност, твърдост и якост често дори от един вид, леснозапалима е и др.

От дървесина правим кофражи, врати, покриви, прозорци, скелета, подови настилкидюшеме, ламперия/сачак и много други – може да видите още в сайта на ЕМСИЕН-3 ООД

При обработката на дървен материал, често се получава доста остатъчен материал – талаш, стърготини и други, които се използват за производството на дървени плоскости. Този допълнителен продукт направен от дървесина също има широко приложение в строителството и мебелната индустрия.

Дървесината се със състав:

Целулоза – 40 – 50 %

Хемицелулоза – 15 -30 %

Лигнин – 20 – 30 %

Смоли и други вещества – 1 – 3 %

Химичният състав на дървесината е:

Въглерод – 50%

Кислород – 44

Водород – 6.3 %

Азот 0,12 %

След изгаряне на дървесината се образува дървесна пепел около 1 -1,5 % от масата й.

Основната част, както и най-ценната е стъблото на дървото. При разрез се наблюдават годишни слоеве в различни нюанси, като средната част е по-тъмна. Това е ядрото, ядрова дървесина.

В средата на ядрото се намира сърцевина, за която се счита, че е най-слабата и бързогниеща част от дървесината. Тя е около диаметър от 1 до 10 см. А тази част, която е извън ядрото е беловина. Тя е по-светла. Кората на дървото предпазва неговата цялост от механични и атмосферни повреди и нежелани влияния.
Разбира се, има и дървесни видове, които са по-различни като структура. При и дъба ядрото се образува по-късно в годините. Докато са млади, тези видове дървета имат само беловина. По-късно, при бора е след 30-та му година, а при дъба след 10-та година започва да се образува ядрото. Ядрови дървесни видове са: топола, клен, лиственица, кестен и други.

Другите дървесни видове, като обособена група, са беловините. Те не образуват ядро. Такива са: бреза, ела и др.


Какъв е строежът на дървесината?


Основните разрези на дървесината:

Напречен

Тангенциален

Радиален

При напречен разрез, строежът на дървесината е:

Кора

Камбий

Лико

Беловина

Сърцевинна тръба

Сърцевинни лъчи

Какви видове дървесина има?

Иглолистна дървесина

Основните видове иглолистна дървесина в България са бяла мура, черна мура, бял бор, ела, смърч. Те имат идеални физични и химични свойства, за да бъдат широко ценени и използвани в строителството.

Според различните видове иглолистна дървесина се определя и приложението на дървеният материал добит от нея, тъй като всеки вид има своите специфични качества.

Дървесина от бял бор се употребява за направата на врати и прозорци. Има широко приложение и в мебелната промишленост, както и за покривни конструкции. Тя има бледожълта беловина и кафяво ядро. Дървесината от този вид е лека и дълготрайна – https://www.emsien.com/греди

Дървесина от смърч се употребява в строителството като летви, греди, бичмета, дъски, изработка на дограма и други. Тази дървесина е със жълтеникав цвят и лесно се обработва, защото е мека.

Дървесина от ела се предпочита за изработката на греди и дъски, които се използват предимно за кофражи. Тази дървесина лесно загнива и не е много яка. Има праволинейни влакна и е светло жълта на цвят.

Дървесина от мура се търси и цени много от резбарите, в мебелната индустрия, както и за направата на греди и дъски. Тя е здрава и трайна. Има червеникаво – кафяв цвят.
Широколистна дървесина


В България най-често срещаните широколистни дървета са бук, дъб, габър, топола, елша, ясен, бреза, бряст, орех и акация.

Дъбът се използва за производството на паркет, мебели, фурнир, шперплат и др. Той има здрава и плътна дървесина. Цветът на ядрото му е кафяв и има изразени сърцевинни лъчи. Дървесината на дъба се свива и напуква при изсъхване.

Букът се използва за направата на паркет,парапети, мебели и други От дървесината му се прави и фурнир. Този вид широколистна дървесина е много често срещан в България. Но при променлива влажност загнива и се изкривява. Има червеникаво – бял цвят. Но изразен червен звят има вареният бук.

Брястът също се използва за паркети, фурнири, ламперии, шперплат. Дървесината му е с ясно очертани годишни кръгове и е много здрава. Цветът е светложълт или светло кафяв.

Орехът има сиво-кремава дървесина и тъмнокафяво ядро. От него се изработват скъпи ламперии, врати, паркети, фурнири.


Физични свойства на дървесината

Какво означава физични свойства на дървесината? Това са характеристиките определени по следните критерии: цвят, текстура, влажност, съсъхване, обемна плътност, набъбване,звукопроводимост, хигроскопичност, топлопроводимост, електропроводимост на дървесината.

Влажност на дървесината

Това физично свойство има най-голямо значение за дървесината. Влагата, която се съдържа в дървения материал е три вида. Свободна, тоест капилярна, хигроскопична и химически свързана. От наименованията става ясно, че химически свърната вода в дървесината е в химичния й състав. Капилярната вода запълва порите, а в стените на дървесината се намира хигроскопичната влага.

В проценти, мократа дървесина е тази над 100% влажност, суровата е с 50 – 100%, нормалната влажност на дървесината е 12%.

Съсъхане на дървесината

При изпаряване на хигроскопичната влага се намаляват обема и линейните размери на дървесината.

Набъбване на дървесината

Това е процес обратен на съсъхването. Този процес се развива при овлажняване на дървеният материал и той увеличава обема си.

Обемна и специфична плътност на дървесината

Обемната плътност зависи от това, колко пори има в структурата й, от възрастта на дървото и от мястото където е расло. Влакната в дървесината са разположени с различна гъстота. Пространствата между тях са запълнени с вода или въздух. Поради това обемната плътност винаги варира.


Топлопроводност на дървесината

Топлопроводността на дървеният материал е в пряка зависимост от влажността на дървесината и нейната обемна плътност.


Електропроводност на дървесината

Дървесината, колкото по-суха е тя, толкова по-добър изолационен материал е, защото е лош проводник на електричество. Поради това от нея се правят дръжки на електрически инструменти, например.


Механични свойства на дървесината

Тези свойства са: твърдост, якост, цепимост, еластичност на дървесината.

Твърдост на дървесината

Сухата дървесина е с по-голяма твърдост от влажната дървесина. Твърдостта се определя от съпротивлението, когато в нея навлиза чуждо тяло.

Според своята твърдост, дървесината има три категории:

Мека дървесина: иглолистни дървета, както и липа, топола и др.

Твърда дървесина: бук, бряст, дъб, орех, ясен

Много твърда дървесина: круша, акация, габър.

Якост на дървесината

Дървеният материал се подлага на изпитание за следните по вид якости: якост на опън, якост на натиск, якост на огъване, якост на срязване. Якостта на дървесината зависи от възрастта й, вида, структурата, влажността.

Цепимост на дървесината

Това свойство се определя от съпротивлението, което всеки вид дървесина оказва при цепене чрез удар от инструмент.


Еластичността на дървесината се определя от строежа й. Когато има много чепове, например, еластичността е малка.

Дървесината винаги ще остане най-ценният строителен материал за човека. Във всяко едно направление се работи по усъвършенстване на всеки етап от отглеждането, добива, обработката и използването й.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *