post

През май показателят на бизнес климата в страната се повишава с 2.1 пункта спрямо април, като най-голямо подобрение е отчетено в строителството, съобщи Националният статистически институт. Единствено в търговията на дребно се отчита спад. В никой от секторите не се предвижда увеличаване на цените през следващите три месеца, като единствено в услугите има очаквания за леко поскъпване на услугите.

Заради оптимистичните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията показателят за бизнес климат в този сектор се увеличава с 1.4 пункта. Отчита се известно подобрение на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с благоприятни очаквания за производствената активност през следващите три месеца. Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да са основните фактори, затрудняващи предприятията.

Бизнес климатът в строителството се покачва с 8.1 пункта спрямо април в резултат на подобрените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение сегашната строителна активност е повишена, като и прогнозите им за следващите три месеца остават благоприятни. Основните фактори, затрудняващи дейността в сектора, продължават да са свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостига на работна сила.

Понижението на показателя в сектора е с 1.6 пункта в резултат на по-резервираните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно обаче прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са по-благоприятни. През последния месец е отчетена по-сериозна конкуренция в бранша, което измества затрудненията, свързани с недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда.

През май съставният показател “бизнес климат в сектора на услугите” нараства с 0.9 пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Подобрени са мненията им за търсенето на услуги, като прогнозата е, че това ще продължи и в следващите три месеца. Конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда продължават да са основните пречки за дейността в сектора.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *