post

С решение на Министерския съвет се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост за изграждане на автомагистрала „Хемус“, в два участъка с обща дължина 14,18 км според одобрения подробен устройствен план и парцеларен план за трасето от пътен възел „Буховци“ до началото на пътен възел „Белокопитово“. Имотите се намират в землищата на селата Макариополско и Буховци в Община Търговище и на селата Черенча и Градище в Община Шумен. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

С друго правителствено решение Община Лозница получава безвъзмездно собствеността върху намиращ се в града имот – частна държавна собственост с площ от 3 949 кв. м, в който се помещава триетажната административна сграда на общинската администрация. След промяната в собствеността, общината ще има възможността да извърши наложителен основен ремонт и реконструкция на сградата.

Държавна агенция „Архиви“ получава правото на управление върху част от имот – публична държавна собственост с площ 234,05 кв. м на ул. „Панорама“ №2 в град Хасково, който досега е стопанисван от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Поради отпаднала необходимост за Държавна агенция „Архиви“, управляван от нея имот преминава в управление на областния управител на област Хасково. Той представлява терен с площ 1634,08 кв. м и два самостоятелни обекта на трети и четвърти етаж също на ул. „Панорама“ № 2 в Хасково.

Правителството обяви управляван от Националната компания „Железопътна инфраструктура“ имот – публична държавна собственост, за частна държавна собственост. Имотът се намира в град гр. София и представлява терен с площ 1 861 кв. м и четириетажна сграда в него със застроена площ 588 кв. м. Промяната на собствеността ще даде възможност за извършване на разпоредителни дейности с имота, което ще помогне за по-ефективното му използване и реализиране на допълнителни приходи за компанията.

Също с цел по-ефективно използване имот, намиращ се в село Маджаре, община Самоков, е обявен за частна държавна собственост. Имотът представлява терен с площ 912 кв. м, заедно с построената в него двуетажна сграда и е предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие“ Благоевград към Министерството на земеделието, храните и горите.

С друго свое решение правителството възлага на председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) да предприеме действия за осигуряване на имот, включително чрез покупко-продажба или наем, за обезпечаване на дейността и функциите на комисията. Решението се взима след постъпило мотивирано искане от страна на Висшия съдебен съвет (ВСС) за предоставяне безвъзмездно за управление на имот – държавна собственост, намиращ се в гр. София, ул. „Черковна“ № 90, на ВСС, с оглед разрешаване в дългосрочен план на проблема, свързан с недостига на помещения за нормалното функциониране на специализираните органи на съдебната власт. Към настоящия момент имотът е с предоставени права за управление на ВСС и ДКСИ. Същевременно, за нормалното функциониране на ДКСИ е необходимо да бъде предоставен друг имот, който да отговаря на нейните нужди и специфичните изисквания, предвидени в законодателството относно нейната дейност, поради което с протоколното решение на Министерския съвет се възлага на председателя на комисията да предприеме действия в тази насока, включително чрез покупко-продажба или наем.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *