post

Colliers International публикува на най-новия си доклад за пазара на логистични и индустриални площи. Основните промени, които се отчитат в сравнение с предходното полугодие, са с положителен знак.

Наблюдава се ръст в предлагането на модерни индустриални и логистични площи в София в размер на 4%. С това развитие общият обем на предлагането достига 915,750 кв.м. Увеличават се и проектите в строеж, които през разглеждания период възлизат на 217,500 кв.м. Тази тенденция е позитивна и с оглед на регистрирания спад на свободните площи до нива от 6%.

Средните наемни нива на най-висококачествените складови площи – клас А също се придвижват плавно нагоре от 4.5 на 4.7 евро на кв.м. на месец. За проектите, които се характеризират с добра локация и изградена инфраструктура, наемите достигат 5.2 евро на кв.м. на месец.

Търсенето продължава да се определя основно от търговци на едро и дребно, чиито дял през настоящата година намалява в сравнение с предходното полугодие за сметка на логистичните оператори. Делът на компаниите от двата типа водещи сектори е съответно 48% и 33%, докато към края на 2017 г. приносът към стойностите на търсенетона търговците на едро и дребно се е равнявал на 60%, а налогистичните оператори -едва на 14%. В резултат на тяхната активност, както и на представителите на сектор Бизнес услуги, нетно усвоените площи през първата половина на 2018 г. е 27,800 кв.м.

Данните от проведено през месец май 2018 г.проучване на Colliersпоказват, че логистичните оператори, участвали в него, имат намерение да продължат своята експанзия като се разширят или в рамките на настоящата си локация или на населеното място, в което текущо се намират. Това твърдение е в унисон с оптимистичната нагласа по отношение на развитието на бизнеса им в следващите три години. 79% от участниците в проучването очакват резултатите им да се подобрят, а 15% смятат, че ще се запазят без промяна.

Прогнозата на Colliers за пазара на логистични и индустриални имоти до края на годината е за запазване на положителния знак в редица аспекти от развитието на сегмента. Модерните складови и логистични площи за отдаване под наем ще се увеличат. Същото се отнася до броя на държавните индустриални зони в страната. Позитивно развитие ще продължат да отчитат и компаниите от автомобилния сектор, които ще запазят темповете си на експанзия и ще откриват нови локации и през второто полугодие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *