post

Чуждите инвестиции в България през първото полугодие на 2018 г. излизат на плюс от 246.2 млн. евро, което е наполовина на миналогодишната сума, пише Капитал. Секторът, който е привлякъл най-много чужди инвестиции към март, е търговията – малко над 222 млн. евро, следвана от преработващата промишленост. От друга страна, в енергетиката, финансите и застраховането е видим отливът на средства към юни. Това показват предварителните оценки на Българската народна банка (БНБ).

Основният приток на капитали от началото на годината е под формата на дългови инструменти, които се асоциират с краткосрочни инвеститорски интерес. Реинвестираната печалба и дяловият капитал излизат на минус, но тук едва ли става въпрос конкретно за отлив на средства. Сумите ще продължат да се ревизират с постъпващите финансови отчети на компаниите през годината.

Основният източник на средства за българската икономика остава Холандия, откъдето страната е привлякла нетни инвестиции от общо 262.7 млн. евро, от които три четвърти са под формата на дългови инструменти. Често зад тези инвестиции обаче се крият български капитали или от други държави извън ЕС, които използват по-либералния данъчен режим. На второ място се позиционира Русия със 159.2 млн. евро, следвана от Германия с близо 131 млн. евро.

От друга страна, отлив на капитали има към Швейцария, основно дългови инструменти, Италия и Унгария, където средствата са под формата на дялов капитал. Тук обаче понижението надали идва конкретно от отлив, тъй като то отговаря на намаление на капитала на българското поделение на италианската Unicredit и Банка ДСК, собственост на унгарската OTP Bank. Операциите се наложиха заради новия Международен стандарт за финансово отчитане, който влезе в сила от началото на годината и изисква от банките да заделят по-големи провизии. За чуждите институции това се отразява като свиване на дяловия капитал в статистика.

Най-голямата част от нетните инвестиции през първата половина на 2018 г. се насочват към търговията – 222 млн. евро, според данните на БНБ. За сравнение, през периода януари – юни на миналата година сумата възлизаше на 214 млн. евро, но тогава секторът беше на второ място след преработващата промишленост.

Тази година групата “Други дейности” е вторият най-голям приемник на средства със 176 млн. евро при 38.3 млн. през 2017 г. Тук влизат некласифицирани дейности, организациите с нестопанска цел, ремонти и услуги като химическо чистене, фризьорски и козметични салони.

От друга страна, инвеститорският интерес към финанси и имоти продължава да отслабва. Според сметките на БНБ в сектор финанси и застраховане отливът на инвестиции е в размер на 208.1 млн. евро, следван от енергетиката със 123.8 млн. евро.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *