post

През 2017 г. застрахователите в България отчитат положителен финансов резултат от дейността си в размер на 54 млн. лева. В животозастраховането, както и в общото застраховане, е реализирана печалба от 27 млн. лева.

Това отчете Националният статистически институт на база предварителни данни за застрахователните компании.

Годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили 52 лицензирани застрахователи с балансова стойност на активите към 31.12.2017 г. от 5 506 млн. лв. и реализиран оборот (брутни начислени премии) от 2 363 млн. лева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *