post

Министерският съвет одобри проект на Споразумение за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ и упълномощи министъра на финансите да проведе преговори от името на България. Правителството възложи също така на министъра на външните работи да сключи Споразумението за изменение от името на България чрез размяна на ноти, при условие на последваща ратификация.

Със Споразумението за изменение се предвижда изрично, че данъците, и по-специално данъкът върху добавената стойност, начислени върху стоки или услуги, закупени във връзка с програми за предоставяне на помощ, финансирани от правителството на САЩ, ще се заплащат от българските бенефициенти или от Република България. Допълнително се уговаря, че тяхното възстановяване ще става чрез Единната процедура за осигуряване на средства за заплащане на данък върху добавената стойност и/или митни сборове на бенефициенти по проекти, финансирани по Споразумението със САЩ за икономическа, техническа и съответна друга помощ от 11.09.2015 г.

Изменението на споразумението е необходимо за приключване от страна на Европейската комисия на процедура по нарушение на правото на ЕС и за предотвратяване на завеждането на дело пред Съда на ЕС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *