post

Създаването на ВиК асоциации осигурява по-добра експлоатация и по-устойчиво развитие на ВиК инфраструктурата. Работим активно, за да бъдат всички общини консолидирани в асоциации. Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова в интервю за БНР.

Тя отбеляза, че в момента планирането и развитието на ВиК инфраструктурата и реконструкцията на съществуващата ВиК мрежа се извършват по изцяло нов за страната начин и в много по-голям мащаб. Прави се цялостно регионално проучване за нуждите от изграждане на ВиК инфраструктура, като се съобразяват критериите за допустимост на финансиращата Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и се търсят комплексни регионални решения, които да позволяват постигането на по-голяма ефективност на инвестицията. „По такъв начин с по-малко средства ще се постигнат повече резултати“, коментира Крумова.

Пред БНР регионалният заместник-министър заяви, че изготвянето на регионалните прединвестиционни проучвания за обособените територии на ВиК операторите се базира на сериозна работа, свързана с установяване състоянието на мрежата и потребностите на агломерацията. „Това са измервания, които с години не са правени и за разлика от предходния програмен период сега трябва да се постигне пълно съответствие с европейските директиви за питейни и отпадъчни води. Необходимо е да се гарантира, че цялото население на агломерацията има достъп до вода, която се отвежда и пречиства по екологосъобразен начин“, посочи още Крумова.

Регионалните прединвестиционни проучвания за обособените територии на консолидираните ВиК оператори, разработвани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, са готови в голяма степен и повечето от тях са приети в рамките на технически експертен съвет в МРРБ, подчерта заместник-министърът. Предстои изпращането им към ВиК операторите с цел административното им оформяне и съгласуване от страна на асоциациите и собствениците, за да бъдат впоследствие представени проектните предложения за финансиране в оперативната програма. Етапът на разработване на останалите необходими документи също е напреднал. Идейните проекти се разработват и разглеждат в технически експертен съвет.

Крумова напомни, че само консолидирани ВиК оператори могат да представят проекти за финансиране. Такива са 16. За Смолян вече е подадено проектното предложение. Обявени са насоки за кандидатстване за другите 14, за които регионални прединвестиционни проучвания се разработват от МРРБ, както и за Столична община. Поради спецификата на предоставяне на Вик услуги Столична община разработва самостоятелно регионално прединвестиционно проучване. Междувременно Управляващият орган на Оперативната програма подготвя насоки за кандидатстване за разработване на регионалните прединвестиционни проучвания за шестте новоконсолидирани оператора. За тях ще бъдат предприети действия да има проектна готовност в случай, че се освободи ресурс от оперативната програма за този програмен период или при одобрение на такъв ресурс за следващия програмен период.

По думите ѝ, очаква се и в през него да има заделен ресурс от европейските средства за Вик инфраструктура, т.к. това е основна нужда не само за България, но за много държави в ЕС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *