post

Неконсолидираната печалба на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ, за девет месечието, се е повишила до 2.897 милиона лева, спрямо 2.557 милиона лева година по-рано. Доходът на акция се повишава обаче до 0.144 лева, към 0.042 лева през 2017-та. Ръстът в печалбата е 14%.

Повишението в приходите от наеми, нараснали до 4.99 милиона лева, от 4.6 милиона лева, са основна причина за позитивният резултат.

В същото време разходите на АДСИЦ-а се повишават до 2.15 милиона, от 2.08 милиона лева година по-рано.

Прави впечатление сериозното повишение на паричните средства и краткосрочни депозити на дружеството, които нарастват до 30.87 милиона лева, спрямо 3.41 милиона лева година по-рано. Това е следствие на увеличението на капитала на АДСИЦА.

На 13-ти август, Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ успешно приключи публичното предлагане акции на дружеството. От предложените 20 150 000 броя обикновени безналични акции, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1.90 лева, бяха записани и реално заплатени общо 14 491 925 акции и внесени по набирателната сметка 27 534 657.50 лева, с което се надвишава минималното изискване за успех на емисията. Предстои вписване на увеличението на капитала на дружеството в Търговския регистър.

От началото на годината, дружеството е загубило 16.5% от пазарната си капитализация. Днес акциите му поевтиняха с 0.5% до 1.92 лева, или с 2 стотинки над цената при която бе увеличен капитала.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *