post

Преките чуждестранни инвестиции, които са направени в България за първите девет месеца на тази година са се увеличили с 2,2% (17,8 млн. евро) на годишна база и достигат 826,4 млн. евро, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

За първите девет месеца на тази година дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 13,2 млн. евро. Той е по-нисък със 148,3 млн. евро от дяловия капитал за същия период на миналата година, който беше на плюс със 135,1 млн. евро.

Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 5,4 млн. евро, при 15,6 млн. евро в периода януари – септември 2017 г. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия (2,8 млн. евро), Украйна (0,7 млн. евро) и Германия (0,6 млн. евро).

По предварителни данни, нетният поток по статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителен и възлиза на 192,9 млн. евро, като преди година също имаше положителна стойност от 28,5 млн. евро.

От януари до септември нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) възлиза на 646,7 млн. евро, при 645 млн. евро за същия период на миналата година. Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната са от холандци (725,5 млн. евро), германци (90,4 млн. евро) и белгийци (82,7 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за първите девет месеца на тази година е положителен и възлиза на 303,7 млн. евро, като преди година също имаше положителна стойност от 286,8 млн. евро. През септември той възлиза на 31,1 млн. евро, при 67,6 млн. евро за септември 2017 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *