post

За почти две трети от бюджета на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014—2 020 г. са поети задължения по конкретни проекти, показва доклад на ЕК.

До края на 2017 г. един милион предприятия, 74 000 от които новосъздадени, са получили подкрепа за разширяване, иновации, въвеждане на нови продукти и създаване на работни места.

В цяла Европа общо 1,7 милиона инвестиционни проекта са били одобрени за подпомагане от ЕС. Подкрепа са получили и 2,7 милиона бенефициери по програмите за развитие на селските райони.

В цяла Европа ЕСИ фондовете способстват за отстраняването на пораженията от икономическата и финансова криза, пише още в доклада. До края на 2017 г. 15,3 милиона души — два пъти повече в сравнение с миналата година, са получили подкрепа за намиране на работа или усвояване на нови умения.

42,5 милиона граждани вече ще имат достъп до по-добри здравни услуги. В съответствие с поетите от ЕС ангажименти по Парижкото споразумение, европейските структурни и инвестиционни фондове подпомагат прехода към нисковъглеродна икономика.

330 000 домакинства вече се ползват от финансирани от ЕС дейности за саниране за повишаване на енергийната ефективност, а над 3 тераватчаса енергия, равностойни на изгарянето на 370 000 тона въглища, ще бъдат спестени благодарение на финансираните от ЕС подобрения на енергийната ефективност на обществени сгради.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *