post
През периода януари – ноември 2018 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 12.3% в сравнение със същия период на 2017 г. и е на стойност 16 062.0 млн. лева, по данни на НСИ. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати, бившата югославска република Македония и Руската федерация, които формират 52.9% от износа за трети страни.

През ноември 2018 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 6.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 619.1 млн. лева.

През периода януари – ноември 2018 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, ръст в сравнение със същия период на 2017 г. е отбелязан само в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (29.2%). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (35.4%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (22.2%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари – ноември 2018 г. се увеличава с 9.4% в сравнение със същия период на 2017 г. и е на стойност 21 190.3 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През ноември 2018 г. вносът на стоки в България от трети страни се увеличава с 10.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 084.7 млн. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари – ноември 2018 г. спрямо същия период на 2017 г. най-голямо увеличение е отчетено в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (24.8%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“[1] (17.6%). Спад не се наблюдава в нито един от секторите.

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с трети страни през периода януари – ноември 2018 г. е отрицателно и е в размер на 5 128.3 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 3 326.5 млн. лева.

През ноември 2018 г. външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 465.6 млн. лева.

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС – общо

През периода януари – ноември 2018 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 51 118.7 млн. лв., което е с 1.5% повече в сравнение със същия период на 2017 г.

През ноември 2018 г. общият износ на стоки възлиза на 5 062.0 млн. лв. и нараства с 2.2% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари – ноември 2018 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 58 059.2 млн. лв. (по цени CIF), или със 7.7% повече спрямо същия период на 2017 година.

През ноември 2018 г. общият внос на стоки се увеличава с 3.6% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 686.1 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) е отрицателно през периода януари – ноември 2018 г. и е на стойност 6 940.5 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през периода януари – ноември 2018 г. също е отрицателно и е в размер на 2 855.8 млн. лева.

През ноември 2018 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) е отрицателно и е на стойност 624.1 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 282.5 млн. лева

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *