post

През четвъртото тримесечие на 2018 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 477 жилищни сгради с 11 682 жилища в тях и 1 457 570 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 33 административни сгради/офиси с 224 417 кв. м РЗП и на 1 319 други сгради със 780 957 кв. м РЗП, по данни на НСИ.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 11.0%, но броят на жилищата в тях се увеличава с 24.0%, а общата им застроена площ – с 24.2%. При броя на издадените разрешителни за строеж на административни сгради също се наблюдава спад от 10.8%, докато общата им застроена площ е повече с 5.6%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, нарастват с 9.3%, а тяхната РЗП – с 10.3%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 14.0%, броят на жилищата в тях – с 59.4%, а разгънатата им застроена площ – с 61.1%. Издадените разрешителни за строеж на административни сгради се увеличават с 10.0%, а ръстът на тяхната разгъната застроена площ е над шест пъти. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради, нараства с 16.7%, а тяхната РЗП – с 13.0%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 328, Пловдив – 211, Варна – 156, Бургас – 139, и София – 104. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 5 290, Варна – 1 923, Пловдив – 1 263, Бургас – 1 113, и Стара Загора – 616.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. е започнал строежът на 935 жилищни сгради с 5 881 жилища в тях и със 757 784 кв. м обща застроена площ, на 11 административни сгради/офиси с 9 715 кв. м РЗП и на 624 други сгради с 586 459 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 9.9%, жилищата в тях – с 0.7%, но общата им застроена площ е повече с 13.5%. Броят на започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ регистрират спад съответно с 62.1 и 88.1%. Започнатите други видове сгради са по-малко с 2.2%, докато тяхната РЗП се увеличава с 30.7%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват с 20.0%, жилищата в тях – с 39.5%, а разгънатата им застроена площ – с 39.4%. Броят на започнатите административни сгради намалява с 31.3%, а тяхната РЗП – с 64.2%. Започнатите други видове сгради са повече с 9.5%, а общата им застроена площ – с 29.0%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 159 жилищни и 84 други сгради; София (столица) – 151 жилищни и 21 други сгради; Бургас – 99 жилищни и 74 други сгради; Варна – 116 жилищни, 3 административни и 31 други сгради; София – 85 жилищни и 41 други сгради.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *