post

Правителството предложи на Народното събрание да ратифицира Споразумението между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Министерството ще си сътрудничи с ОИСР при реформирането на регионалното развитие и децентрализацията на органите за управление на регионално ниво. За целта през месец ноември 2018 г. правителството одобри проект на Споразумението за изпълнение на проект „Преглед на многостепенното управление – как многостепенното управление и децентрализацията да бъдат успешни за регионалното развитие в България“.

Споразумението е подписано през месец декември 2018 г. То предвижда през 15-месечния срок на проекта ОИСР да подпомогне министерството да структурира отношенията между различните нива на управление и да укрепи капацитета на поднационалните структури на регионално ниво, с оглед да разработват поднационални публични инвестиции и стратегии и да прилагат ефективни политики за регионално развитие.

Резултатите от изпълнението па Споразумението ще допринесат също за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на България за периода 2012-2022 г. и за подготовката на новия национален документ за стратегическо и териториално планиране за периода 2021-2030 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *