post

Ново финансиране по програма LIFE ще мобилизира допълнителна подкрепа на стойност над 3,2 млрд. евро за 12 мащабни проекта в областта на околната среда и климата в десет държави членки с цел преход към нисковъглеродна кръгова икономика. Днес Европейската комисия обяви инвестиция в размер на 116,1 млн. евро в последно одобрените интегрирани проекти, които ще бъдат финансирани по програма LIFE за околната среда и действията в областта на климата. Финансирането ще подпомогне проекти в Австрия, България, Чехия, Естония, Финландия, Гърция, Унгария, Италия, Португалия и Словения.

Комисарят по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела заяви: Интегрираните проекти по програма LIFE са идеален пример за промяната, постигана по места с помощта на фондовете на ЕС, и за подобреното качество на живот на милиони европейски граждани. Новата инвестиция ще даде на държавите членки възможност за достъп до ресурси,които да използват, за да отговорят на загрижеността на гражданите относно качеството на въздуха и водата и да работят за спиране на загубата на биологично разнообразие.

Комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете посочи: Комисията излезе с предложение в следващия дългосрочен бюджет на ЕС да се доразвие положителният опит във връзка с включването на изменението на климата и да се подсилят още повече действията по климата. При заложеното по-високо ниво на амбициозност действията по климата ще бъдат засилени в ключови области като селското стопанство и развитието на селските райони и външната дейност, а финансирането, специално заделено за действия по климата по програма LIFE, ще бъде увеличено.

Интегрираните проекти подобряват качеството на живот на гражданите, като помагат на държавите членки да постигнат съответствие със законодателството на ЕС в пет области: природа, води, въздух, смекчаване на изменението на климата и адаптация към него. Те оказват подкрепа на плановете, необходими за съгласуваното прилагане на законодателството в областта на околната среда и климата в голям териториален мащаб.

Избраните 12 проекта са с общ бюджет от 215,5 млн. евро, от които 116,1 млн. евро съфинансиране от ЕС. Финансирането от ЕС ще мобилизира инвестиции, водещи до още 3,2 млрд. евро, тъй като държавите членки могат да използват и други източници на финансиране на ЕС, включително земеделски, регионални и структурни фондове, „Хоризонт 2020“, национални фондове и инвестиции от частния сектор.

Въздействие по места

В областта на околната среда:

Качеството на въздуха е едно от основните опасения на гражданите на ЕС в областта на околната среда. Това е надлежно отчетено чрез значителната по размер подкрепа, която български и унгарски градове ще получат за борба със замърсяването на въздуха – посредством мерки като подмяната на замърсяващите битови отоплителни системи или изграждането на устойчив обществен транспорт и на инфраструктура за велосипедисти и електрически превозни средства. Тези два интегрирани проекта имат общ бюджет от 32,6 млн. евро, като 19,6 млн. евро са от програма LIFE. В рамките на двата проекта ще се координира използването на близо 1,77 млрд. евро допълнително финансиране.

Природа: Интегрирани проекти в Чехия, Унгария, Португалия и Словения ще допринесат за опазване на природата на Европа, като окажат подкрепа за ефективното осъществяване на политиката в областта на биоразнообразието и подобрят управлението на мрежата от защитени зони в ЕС „Натура 2000“. В допълнение към общия си бюджет от 73,7 млн. евро, от които 44,2 млн. евро от програма LIFE, тези четири проекта за опазване на природата ще координират използването на 157 млн. евро допълнително финансиране от европейски и национални средства и средства от публичния сектор.

Води: Финансирането по програма LIFE помага на Австрия и Естония да съчетаят ефективното управление на речните басейни с управлението на риска от наводнения и опазването на природата, така че водните обекти да бъдат устойчиви и по отношение на биологичното разнообразие, и по отношение на потребностите на хората. Тези два интегрирани екологични проекта имат общ бюджет от 33,2 млн. евро, като 19,9 млн. евро са от програма LIFE. В рамките на двата проекта ще се координира използването на близо 518 млн. евро допълнително финансиране.

Що се отнася до действията в областта на климата, четирите проекта за действия по климата са с общ бюджет от 75,9 млн. евро, включително 32,4 млн. евро от програма LIFE. В рамките им ще се използват още 778,3 млн. евро допълнително финансиране от европейски и частни средства в следните области:

Намаляване на емисиите на парникови газове: Проектите са ориентирани към изпълнението на националните задължения за намаляване на емисиите на парникови газове във Финландия, Италия и Словения. Намаленията ще бъдат постигнати чрез изграждане на капацитет, автомобилен транспорт с нулеви емисии, поглъщане на въглерод.

Приспособяване към изменението на климата: Проектът в Гърция оказва подкрепа за изграждането на капацитет на местно и регионално равнище за изпълнението на националната стратегия за адаптиране към изменението на климата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *