post

Министерският съвет одобри проект на Споразумение между българското правителство и правителството на Алжирската демократична и народна република за защита на класифицираната информация, обменяна в рамките на двустранното сътрудничество, като основа за водене на преговори, и упълномощи председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията да го подпише.

Проектът е резултат от консултации с представители на Алжирската демократична и народна република, състояли се в периода 8-10 октомври 2018 г. в София. В хода на консултациите са отчетени предложенията на страните за промяна на някои от разпоредбите с оглед особеностите на законодателствата на двете държави в областта на защитата на класифицираната информация.

В проекта на Споразумение е описан неговият предмет и са дефинирани основните понятия, използвани в текста. Посочени са компетентните органи по сигурността на страните, отговорни за прилагането на Споразумението, както и съответните нива на класификация за сигурност на информацията. Регламентирани са мерките за защита на класифицираната информация и начините за сътрудничество между двете държави. Включени са разпоредби относно размножаването, превода и унищожаването на класифицирана информация; процедурите за извършване на международни посещения, както и действията при случаи на нарушаване на мерките за сигурност на класифицираната информация. Уредено е сключването и изпълнението на класифицирани договори.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *