post

На 5 март 2019 г. в Брюксел, в рамките на Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз, се проведе първият за тази година редовен Съвет на министрите на ЕС по околна среда. На заседанието България беше представена от министъра на околната среда и водите Нено Димов.

Важна тема в дневния ред на министрите беше Стратегическата дългосрочна визия на ЕС за неутрална спрямо климата икономика. Министър Димов заяви, че предложените от Комисията варианти за преход към нисковъглеродно развитие изискват дълбока трансформация на всички нива на европейската икономика, което може да се постигне при наличие на широко съгласие и ангажираност от страна на обществото и бизнеса, тъй като именно те ще понесат основната финансова и социална тежест от прехода. Изразена беше позиция, че е необходима обща европейска политика за стимулиране на научната и развойната дейност, за създаване на благоприятна среда за иновативни решения чрез осигуряване на публично финансиране. Изрично беше подчертано, че и най-амбициозните политики на ЕС не биха могли да отговорят адекватно на целите в Споразумението от Париж, ако бъдат единствени – нужни са съвместни усилия, в т.ч. и финансови, в глобален план.

Като успех следва да се отбележи постигнатият от министрите общ подход относно предложението за ревизия на Директивата за питейната вода, което прави възможно придвижването й на следващ етап от законодателната процедура. По този начин ЕС ще гарантира, че питейната вода в рамките на Съюза е безопасна за употреба. Предложените нови правила актуализират стандартите за качество на питейната вода и въвеждат разходоефективен и основан на риска подход за мониторинг на качеството й. Предвидени са и нови изисквания относно материалите, с които питейната вода влиза в контакт, както и достъпа до нея.

В рамките на последвалата дискусия относно Екологизиране на Европейския семестър, министрите обмениха мнения относно възможностите и инструментите за постигане на по-устойчиви инвестиции след 2020 г. на ниво държави членки и ЕС, както и относно възможните начини за подкрепа на прехода към „по-зелена“ икономика чрез административни реформи. Министър Димов изтъкна значението на създаването на по-благоприятна икономическа и регулаторна среда в Съюза за реализирането на инвестиции в устойчиви и „зелени“ производства и бизнес модели, включително и в иновативни решения. Подчертано беше, че трябва да се обръща специално внимание на националните специфики при реализирането на подобни иновации и устойчиви зелени модели в отделните държави членки.

Министрите обсъдиха и подготвяната Всеобхватна рамка на ЕС относно ендокринните нарушители. Както българска страна заяви, от съществено значение е регулаторното управление на веществата, влияещи върху функциите на ендокринната система на човека, да се извършва чрез установяване на хоризонтални критерии за идентифицирането им. Необходима е и по-активна работа по разработване на регулаторни мерки в областта на детските играчки, козметичните продукти и материалите, предназначени за контакт с храни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *