post

Пет ВиК дружества подадоха предсрочно документи за финансиране на мерки за подобряване на водоснабдяването и канализацията от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Отличниците са Русе, Враца, Ямбол, Перник и Силистра. Крайният срок за представяне на проектите, подготвени от МРРБ при изработването на 14 регионални прединвестиционни проучвания, пред Управляващия орган на програмата е 23 април 2019 г.  Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова при посещението си в Перник, където участва в дискусия на тема „Европа в нашия дом“.

Останалите обособени територии, за които има изготвени РПИП и предстои подаване на проектни предложения по ОПОС 2014-2020, са: Бургас, Варна, Видин, Добрич, Кърджали, Пловдив, Сливен, Стара Загора и Шумен.

Проектът на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник предвижда инвестиции за 84 млн.лв. без ДДС в Перник и Радомир. Разходите само за строителство за двата града са 26 млн. лв. за водоснабдяване и 45 млн. лв. за отвеждане и пречистване на отпадъчните води. За град Перник е предвидена реконструкция на над 15 км водопроводи, три нови водоема с общ обем 13 300 куб. м, реконструкция и разширение на 29,2 км канализационна мрежа и реконструкция на Пречиствателната станция за отпадни води Батановци. В град Радомир ще бъдат изпълнени 2,2 км транзитен водопровод, почти 10 км вътрешна водопроводна мрежа, реконструкция и разширение на почти 7 км канализационна мрежа, 2 канализационни помпени станции и тласкатели.

Изпълнени са около 80% от предвидените строително-монтажни работи при рехабилитацията на язовир „Студена“, която се извършва с цел увеличаване на техническата и експлоатационната годност на стената и прилежащите съоръжения, информира още министър Аврамова. Язовирът осигурява питейна вода за около 100 хиляди жители, както и вода за промишлени нужди и енергодобив. Предвид факта, че всички строително-монтажни работи се извършват в условията на непрекъсната експлоатация на язовира и непрекъсващо водоподаване към потребителите, част от тях се изпълняват под вода. Срокът за финализиране на дейностите на обща стойност 32 млн. лв. е ноември тази година. Те се финансират по „Проект за развитие на общинската инфраструктура“, изпълняван от МРРБ и финансиран от държавен инвестиционен заем от Световната банка. С още 3,6 млн. лв. от проекта предстои да бъде рехабилитирана пречиствателната станция за питейни води в Перник. В момента се подготвя тръжна процедура.

В област Перник ще бъдат инвестирани и над 25 млн. лв. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, посочи Петя Аврамова. Средствата са по 11 проекта за модернизация на училища, детски градини, сгради и др. 9 от проектите са на общините в областта, а два – на Министерството на образованието и науката и на Министерството на здравеопазването. Тя напомни, че в областния център вече бяха обновени Паркът на предизвикателствата и мостът на р. Струма при ул. „Струма“ и беше благоустроен квартал „Тева“. Дейностите бяха изпълнени по проект „Подобряване на градската среда на град Перник“, финансирани с 4 млн. лв. от програмата.

В Перник министърът на регионалното развитие и благоустройството откри обновената сграда на общинската администрация. Тя коментира, че от днес общината притежава една от най-модерните обществени сгради в страната. Благодарение на проекта за повишаване на енергийната ефективност по ОП „Региони в растеж“ старата, сграда вече е превърната в красиво здание, в което около 250 служители на 7 институции работят в полза на населението на общината. С близо 3 млн. лв. по програмата беше подобрено техническото й състояние и е подобрена достъпността на хората с увреждания. Приложено е и едно от най-съвременните решения в строителството. След ремонт и изолация на покрива, са монтирани три малки фотоволтаични инсталации за производство на електроенергия за собствени нужди, което би дало възможност за годишно спестяване на 10-15% от консумираната електроенергия и намаляване на емисиите на парникови газове с 418.79 тона CO2 екв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *