post

Правителството одобри отчет за изпълнение на мерките от Плана за действие 2014-2020 г. на JASPERS (Съвместна помощ за подготовката на проекти за Европейските региони) през 2018 г.

В рамките на миналата година 23 проекта са получили експертна помощ, целяща повишаване качеството на подготвяната документация по приоритетни национални проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и за засилване на институционалния капацитет на структурите, отговорни за управлението на политиките в съответните сектори. Проектите са в областите транспорт, околна среда, енергетика, здравна инфраструктура, изграждане на интелигентни градове и административен капацитет. Допълнително е заявен интерес за предоставяне на техническа помощ за 14 проекта в околна среда и 1 проект в наука и образование.

JASPERS е традиционен партньор в усилията на страната ни за постигане на ефективно усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз. Предоставяната по линия на инициативата техническата помощ е безвъзмездна за страната.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *