post

България, Испания, Полша, Гърция и Хърватия са включени в пилотен проект на Европейската комисия за укрепване и повишаване на административния и стратегически капацитет на организациите, във връзка с ефективното структуриране и управление на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за програмния период след 2020 г.  Той се реализира в сътрудничество с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Днес в Брюксел се проведе работна среща на ниво представители на управляващи органи на оперативни програми от страните, в която участие взе заместник-министър на Деница Николова,като ръководител на  Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“. Целта на пилотния проект е до края на 2019 г. ОИСР да разработи пътна карта, която ще включва препоръки за предприемането на конкретни действия за подобряване на административния и стратегически капацитет на УО и въвлечените структури за по-добро управление на ЕСИФ. Пътната карта за всяка държава ще се базира на специфичния национален социално-икономически контекст.

По време на срещата зам.-министър Николова представи пред участниците действащата структура на УО на ОПРР 2014 – 2020, както и основните моменти при структуриране на процеса по управление на програмата за регионално развитие през следващия програмен период след 2020 г. Пред участниците в срещата зам.-министър Николова обърна внимание, че държавите следва да съсредоточат своите усилия върху изграждането на подходяща организационна структура и развитието на необходимите умения на експертите, за да се справят с предизвикателствата и да гарантират ефективно управление на програмите.

Бяха дискутирани и въпроси, свързани с идентифицирани трудности и предизвикателства в прилагането и изпълнението на настоящите оперативни програми, диалога и взаимодействието в процеса между заинтересованите страни, обмяната на опит, добри практики и постигнати положителни резултати в реализирането на проекти от бенефициентите.

В рамките на пилотния проект следва да бъдат открити основните предизвикателства пред УО в управлението на средствата от ЕСИФ. Идентифицират се и се обсъждат начините, по които е организиран, функционира и се развива административният състав на структурата, с цел изграждане на силно и ефективно ръководство за прилагане и управление на финансовите средства. Анализира се процеса на планиране и програмиране, с оглед подобряване на координацията между различните сектори и засилване на партньорство с всички заинтересованите страни, които са важен участник при вземането на стратегически решения в областта на регионалното развитие.

В рамките на посещението си в Брюксел зам.-министър Николова проведе работни срещи и с представители на ГД „Регионална и градска политика“ и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *