post

„В процеса на подготовка на новата оперативна програма за развитие на регионите, както и в хода на дефиниране на модела и подхода на териториално инвестиране, Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще си сътрудничи с Международната банка за възстановяване и развитие. Ключов момент в тези процеси е структурирането на интегриран териториален подход за инвестиции в градското и в регионалното развитие, който изисква координация и засилено сътрудничество между управляващите органи на всички оперативни програми, секторните министерства, местните власти, неправителствения сектор и бизнеса.“

Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на ОПРР Деница Николова по време на проведеното днес първо заседание на Управителния комитет по сключеното Споразумение за консултантски услуги в подкрепа на подготовката за следващия програмен период между МРРБ и МБВР.

Комитетът има за цел да следи и координира изпълнението на съвместните дейности, като в него участват представители на всички управляващи органи на оперативни програми, на Министерския съвет и на Банката.

„В обхвата на Споразумението ще координираме ролята на Световна банка в подаването на допълнителни детайли, свързани с това по какъв начин можем да направим териториалните инвестиции ефективни като обединим усилията на всички управляващи органи и съответно други програми, свързани с бъдещия програмен период и възможностите за инвестиции в него“, каза още Деница Николова. Тя обясни, че очакванията са със Световна банка да се работи по самата технология на изпълнение на интегрираните териториални инвестиции.

Банката ще ни подкрепи и за оформянето на Стратегията на бъдещата оперативна програма за развитие на регионите, стана ясно още на днешното заседание.

Чрез подхода за интегрирани мерки между оперативните програми в периода 2021-2027 г. ще се натрупа капацитет на регионално ниво за избор на инвестиции, за да може в края на следващия програмен период да има степен на подготвеност за  децентрализирано управление на средства и проекти, съобразени с нуждите на територията.

На днешното първо заседание на Комитета бяха представени и дискутирани новите моменти в подготовката на бъдещата оперативна програма за развитие на регионите, включително предвиденото разширяване на функциите на регионалните съвети за развитие, както и възможностите за промяна на тяхната структура, която да дава възможност изборът на инвестиции със средства от програмите да се осъществява на регионално ниво съобразено със спецификите на територията и възможностите за развитие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *