post

Изявление на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков за избора на концесионер на летище София:

„Уведомлението, заедно с протокола и решението за избор на концесионер на летище София, е изпратено на участниците в процедурата.

Процедурата за летище София е открита с решение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията от 02.07.2018. В хода на процедурата са зададени 3300 въпроса, на които са дадени отговори.

В процедурата, от началото до края, сме подпомагани, както като подготовка, така и като компетенции, от Световна банка, в сътрудничество в Европейска банка за възстановяване и развитие, и от подразделението на Световна банка – Международната финансова корпорация.

Оферти в процедурата са подадени от петима участници, всеки от тях със значителен опит и необходимата професионална репутация. На открито заседание, в присъствието на кандидатите и на медиите, което беше излъчвано и онлайн, бяха отворени обвързващите предложения на кандидатите:

•  Консорциум „Витоша“, с летищен оператор „Манчестър Еърпорт Груп“;

•  Консорциум „Соф Кънект“ с летищен оператор „Мюнхен“;

•  Консорциум ССБ София Еърпорт ДжейВи с летищния оператор “Копенхаген“;

•  „Фрапорт България“ ЕАД;

•  Консорциум между „Еърпортс Де Пари“ ЕС. ЕЙ и „ТАВ Хавалиманларъ Холдинг“.

Всички участници на 9 май бяха допуснати до участие. В продължение на 90 дни, комисията за оценка на офертите разгледа и обсъди офертите на участниците.

Бяха изискани допълнителни разяснения в процеса и петимата участници дадоха уточнения, във връзка с отправените въпроси.

Благодаря преди всичко на участниците за това, че повярваха на инвестиционната среда, повярваха в намеренията на правителството, което беше заложило в своята програма концесионирането на летище София с оглед развитието на летищната инфраструктура и предоставянето на качествена услуга през следващите години. Затова че повярваха като всички условия за това, да бъде направена обективна преценка между потенциалните участници и реалните участници, като подчертавам отново, че всичките пет кандидати бяха допуснати в процедурата.

Искам специално да благодаря и на Световна банка, на IFC и на Европейската банка за възстановяване и развитие, за това че от началото на процедурата и до сегашния момент, оказаха необходимото компетентно и професионално съдействие. Важно е да се уточни, че това съдействие не беше свързано с автономността при взимане на решение от комисията, а беше с това да предоставят необходимата професионална подкрепа по високите стандарти, които Световна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и IFC имат по отношение на подобни процедури за преценяване и разбиране на съответните компоненти в техническата част.

Въз основа на оценката на допуснатите оферти, комисията е приела мотивирано решение, което с протокол е представила на моето внимание. Мотивираното предложение на комисията и проектът на решение до концедента, в случая – министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е основание за взимане на решение. Освен ако концедентът не намери причина, да върне решението за ново разглеждане от комисията, или да прекрати процедурата. Причина за това може да бъде установена незаконосъобразност и открити недостатъци или пропуски. Такова основание не беше намерено, поради което изборът на комисията е одобрен и от днес съм определил за концесионер на „Гражданско летище за обществено ползване София“, публична държавна собственост от частно лице, консорциум „Соф Кънект“, с летищен оператор „Мюнхен“. Той е класиран на първо място със 86,12 точки.

На второ място е класиран участникът консорциум Еърпортс Де Пари“ ЕС. ЕЙ и „ТАВ Хавалиманларъ Холдинг“ А. Ш. с 80,31 т. На трето място е класиран участникът „Фрапорт България“ с 80,19 точки. На четвърто място е участникът консорциум „Витоша“ с 78,42 т. и на пето място е участникът консорциум „ССБ София Еърпорт“ с 66,15 т.

На това основание комисията е предложила класираният на първо място участник „Соф Кънект“ с летищен оператор „Мюнхен“ да бъде определен за концесионер. Важно уточнение е, че и петте оферти са изключително добри. Който и от петимата участници да беше класиран на първо място, летище София щеше и ще има изключително висока перспектива за развитие през следващите години.

Трима от участниците са получили максимален брой точки – 100 на техническото си предложение. Това са консорциумите „Соф Кънект“, „Фрапорт България“ и консорциум „Витоша“.

При оценката – така както е в документацията за участие и отделните разпределения на точките в компонентите на техническото предложение, комисията е взела предвид изпълнимостта, достоверността и устойчивостта на предлагания модел за развитие. Компонентите от този модел са общ план за развитие на летището, бизнес план за развитие на летището, финансов план за развитието на летището, стратегия за развитието на летището и съответните предвиждания за срока на концесията.

Участниците вече са уведомени за настоящето решение, като на всеки един от тях е предоставен по електронен път копие от решението и протокол от работата на комисията за провеждането на процедурата.

Договорът може да бъде сключен съобразно срока, който е предвиден в документацията за участие, след изтичането на 15-дневен срок от днес. При обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията, което може да стане в 10-дневен срок от обявяване на решението, ще се развие спор пред КЗК, който спор ще продължи съответно пред Върховния административен съд, който ще се произнесе окончателно в едномесечен срок от постъпването на решението на КЗК. Тоест дори и да имаме оспорване на решението, процедурата по оспорването ще се развие в кратки обозрими срокове.

Още един път искам да подчертая, че офертите бяха изключително силни и оспорвани. Техническата част беше съществена при определянето на крайния общ размер на точките, с които се определя класирането на кандидатите. Взимат се предвид съществени елементи, които са свързани не само с финансовите постъпления, които ще се гарантират от концесията, а и с развитието на летището като основна врата на пътнико поток, летищни оператори, въздухоплавателни оператори, туристи за град София и за развитието на града, както и на икономиката на България. От друга страна като нематериален актив може да се определи умението, което вече имаме, да убеждаваме инвеститори от световен мащаб за подобрената и добра инвестиционна среда в България. Затова че съумяваме в партньорство с водещи финансови институции да провеждаме прозрачни, конкурентни и гарантиращи устойчивостта процедури.

Концесията е публично-частно партньорство. В избора на концесията не се гледат само параметри, които са свързани с финансови измерители, а при концесията винаги се търси най-добрият партньор. Това е договор за сътрудничество между държавата и мениджмънта, който ще управлява публичния актив на държавата, който ще развива публичния актив на държавата и ще предоставя от името на държавата и от свое име една наистина сериозна услуга, която има хоризонт отвъд самия актив.

Ролята на държавата ще остане не само като страна по сделката, а ще бъде в публичната инфраструктура, с оглед стратегическите и национални ни интереси. Държавата ще присъства на летище София и като регулация, свързана с летищни такси, опазване на границата ни, чрез гранична полиция, и с всичките си митнически, ветеринарни и други структури. Ролята на концесионера ще бъде в развитието на летището, като актив и ще бъде свързана с подобряването на услугата, чрез инвестиции в инфраструктурата, която ще продължи да бъде публично държавна собственост.

Надявам в най-скоро време да имаме участник с влязъл в сила договор.“

Министър Росен Желязков днес запозна с решението си за избор на концесионер на летище София и народните представители от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения в Народното събрание.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *