post

Предвиждаме повече европейски средства и подкрепа от всички оперативни програми за развитие на регионите през следващия програмен период 2021 – 2027 г.  Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова по време на стратегическа консултация с представители от публичния и неправителствен сектор от  Югозападния район. Инициативата се изпълнява по сключеното споразумение между МРРБ и Международната банка за възстановяване и развитие.

Заместник-министър Николова напомни, че с 8% ще се увеличи бюджетът от европейските фондове, с който ще разполага страната за периода 2021 – 2027 г. Приоритет за правителството  през него ще бъде търсенето на възможности за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните дисбаланси и увеличаване на икономическата активност, пряко обвързана с повишаване стандарта на живот на хората. „Новият ни подход ще позволи регионите да се развиват на база своя потенциал, природни ресурси и дадености, включвайки по-голям брой  заинтересовани страни в подготовката, одобрението и изпълнението на проектите, коментира тя.

Зам.-министърът допълни, че се разработват и нови стратегически документи за регионално развитие на национално, регионално и общинско ниво. До края на годината ще бъде актуализирана Националната концепция за пространствено развитие, в която ще бъдат посочени националните приоритети. За районите от ниво NUTS 2 се изготвят регионални схеми за пространствено развитие. В тях ще се идентифицират основните приоритети и нужди на района спрямо географските дадености, ресурси, социални и икономически аспекти. Общините ще трябва да разработят нови Общински планове за развитие, където да е заложена ясна визия за развитието им до 2027 г.

Планира се и промяна в Регионалните съвети за развитие, които ще се обособят като регионални структури, които да осъществяват предварителна селекция на проектите. Като регионален орган те ще имат възможността да приоритизират коя инвестиция е по-важна за населението и региона. Предвижда се регионалните съвети да предоставят писма за подкрепа на кандидат-бенефициентите по програмите за териториално сътрудничество. Експертите на Световната банка са разработили общо четири варианта за промяна на функциите и отговорностите им, които ще бъдат обсъждани на всички  стратегически консултации в страната.

За общините от Югоизточния район срещата ще е на 22 юли в Бургас. На 23 юли в Областна администрация Разград е с общините от Северен централен район, а на 24 юли в Търговище ще е консултацията за Североизточен район. На 26 юли в Смолян е предвидена среща със заинтересованите страни от  Южен централен район.

Неправителствените организации, бизнесът и обществените групи могат да се включат със свои предложения и на e-mail: regionalnorazvitie@mrrb.government.bg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *