post

Министерският съвет прие Отчет за изпълнението на Плана за действие „Предприемачество 2020 – България“ за 2018 г.

През изминалата година компетентните органи, отговорни за мерките в плана, са отчели пред министъра на икономиката изпълнение на 20 мерки в отговор на 12 препоръки на ЕК.

С най-много мерки през 2018 г. е отчетено изпълнението на мерките в област „Образование и обучение в предприемачество в подкрепа на растежа и създаването на нови предприятия“. От 2016 г. в образователната система започна поетапното въвеждане на общообразователен учебен предмет технологии и предприемачество в задължителната общообразователна подготовка. В системата на висшето образование се наблюдава увеличаване на броя на висшите училища, които са разкрили центрове по предприемачество или планират да разкрият такива или имат звена, които изпълняват подобни функции. Към момента към висшите училища в България има функциониращи 16 центъра по предприемачество.

Отчетените мерки в област „Създаване на благоприятна среда за растеж и развитие на предприятията“ отразяват напредък през 2018 г., главно чрез финансова подкрепа от Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони. Отчетени са както грантови схеми, така и мерки, подкрепени от финансовите инструменти чрез Фонд мениджър за финансови инструменти ЕАД.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *