post

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. се удължава срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на оперативната програма.

Удължаването е с цел да бъдат поканени да кандидатстват резервните общини за изграждане на инфраструктурата на социалните услуги, за които не са подадени или одобрени проектни предложения в рамките на първоначално определения срок за кандидатстване.

Целта на процедурата е да подкрепи изпълнението на мерки за осигуряване на инфраструктура за социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания, съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността по Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

По процедурата се предвижда да бъде изградена инфраструктура за създаване на 74 нови обекта, от които 30 центъра за грижа за лица с психични разстройства, 22 центъра за лица с умствена изостаналост, 7 центъра за лица с различни форми на деменция, 9 центъра за възрастни хора в невъзможност за самообслужване  и 6 дневни центъра за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства.

Картите на услугите са разработени от работна група с участието на представители на Министерството на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане и Националното сдружение на общините в Република България.

По процедурата са сключени общо 26 договора с общини от Картите на услугите. Те включват изграждане, ремонт, обзавеждане и оборудване, необходими за създаване на 61 центъра за грижа (26 за лица с психични разстройства, 20 за лица с умствена изостаналост, 7 за лица с различни форми на деменция и 8 за възрастни хора в невъзможност за самообслужване) и 6 дневни центрове за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства.

Изменените Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002„Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” по приоритетна ос 5 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ и заповедта за изменението им са качени на сайта на МРРБ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *