post

Сезонно изгладените данни на НСИ показват растеж от 3.1% на БВП на България през четвъртото тримесечие на 2019 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.8% спрямо третото тримесечие на 2019 година, пише infostock.bg.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. БВП възлиза на 32 682 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 16 710 млн. евро , като на човек от населението се падат 2 391 евро.

През 2019 г. БВП възлиза на 118 669 млн. л  в.по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 60 674 млн. евро, като на човек от населението се падат 8  678 евро. БВП за  2019 г. по предварителни данни нараства в реално изражение с 3.4% спрямо 2018 година.

По  предварителни  данни произведеният  брутен  вътрешен  продукт през  четвъртото тримесечие на 2019 г. възлиза на 32  682 млн. лв. по текущи цени. На човек  от  населението  се  падат 4 677 лв.  от  стойностния  обем  на  показателя.

При  среден  за тримесечието валутен курс от 1.766702 лв. за щатски долар БВП възлиза на 18 499 млн. долара и съответно на 2 647 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП е16 710 млн. евро, като на човек от населението се падат 2 391 евро. Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през четвъртото тримесечие на 2019 г. възлиза на 28 359 млн. лв. по текущи цени.

Относителният  дял  на  аграрния  сектор  в  добавената  стойност  на  икономиката през четвъртото тримесечие на 2019 г.запазва равнището си от същото тримесечие на предходната година. Индустриалният  сектор увеличава относителния  си  дял  в  добавената  стойност  на икономиката с 1.6 процентни пункта до  23.5%. Относителният  дял на добавената  стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява до 73.7% при 75.3% през съответния период на предходната година.

За крайното потребление през четвъртото тримесечие на 2019 г. се изразходват 79.9% от произведения БВП. Инвестициите (бруто  образуване  в  основен  капитал) формират 20.8%  от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. БВП нараства с 0.8% спрямо третото тримесечие на 2019 година. Брутната добавена стойност в икономиката се увеличава с 0.7%.

По предварителни данни за четвъртото тримесечие на 2019 г. крайното потребление бележи ръст от 1.1% спрямо предходното тримесечие, а бруто образуването в основен капитал нараства с 1.3%. Износът на стоки и услуги намалява с 0.  5%, а вносът на стоки и услуги -с 3.1%.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 2.7%. Динамиката на брутната добавена стойност се определя от регистрирания растеж в: Строителство – с 4.3%, Селско, горско и рибно стопанство – с 3.8%,  Финансови  и  застрахователни  дейности – с 3.8%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа –  с 3.7%, и Промишленост -с 3.5%. По отношение на компонентите на крайното използване принос за реалното увеличаване на БВП има нарастването на индивидуалното потребление с 6.4% и на колективното – с 5.3%.

Бруто образуването  на  основен  капитал  се  повишава  с 3.0%.  Вносът  и  износът  на  стоки и  услуги отбелязват спад съответно с 0.2 и 0.4% спрямо съответното тримесечие на предходната година.2019 година БВП за 2019 г., получен като сума от тримесечни данни, нараства в реално изражение с 3.4% спрямо 2018 година. За  2019 г. БВП достига номинален стойностен обем от  118 669 млн. лева.

Преизчислен в щатски долари при средногодишен валутен курс от 1.746998 лв. за щатски долар, БВП възлиза на  67 927млн. долар  а.  На човек от населението се падат 16 973лв. от обема на показателя, или 9 716 долара. Преизчислен в евро, БВП е съответно 60 674 млн . евро, като на човек от населението се падат 8 678 евро.

Брутната добавена стойност възлиза на 102 269 млн. лева. Реалният стойностен обем на показателя е с 3.0% по-висок в сравнение с този, достигнат през 2018 година. Индустриалният сектор създава 25.9% от добавената стойност на икономиката, което  e увеличение с 0.1 процентни пункта в сравнение с 2018 година. Секторът на услугите създава 70.4%, а аграрният сектор – 3.7% от добавената стойност, при съответно 70.3 и 3.9% през 2018 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *