post

Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) промени очакванията си във връзка с променените обстоятелства, които засягат ежедневието и глобалната икономика, в резултат на мерките, предприети за ограничаване на разпространението на COVID-19. Ограниченията, свързани със заразата, най-вероятно ще доведат до сериозна рецесия в еврозоната (допуска се спад от 4% на БВП през 2020 г.), което ще рефлектира негативно върху пазарите, където оперира РБИ (допуска се спад от 6% на БВП през 2020 г.):

 РБИ понижава очакванията си за ръст на кредитирането през 2020 г.
 Коефициентът на провизиране за финансовата 2020 г. към момента се очаква да се повиши между 50 и 75 базисни пункта, в зависимост от продължителността и остротата на извънредната ситуация.
 РБИ ще се стреми да постигне съотношение разходи/приходи от около 55% в средносрочен план и оценява как настоящите обстоятелства ще се отразят на показателя през 2021 г.
 В средносрочен план РБИ се стреми да постигне консолидирана възвръщаемост на капитала от около 11%, но все още оценява влиянието на настоящата среда върху доходността през 2020 г.
 РБИ потвърждава своята цел да постигне базов собствен капитал от първи ред (CET1) от около 13%.
 На база тези цели, РБИ възнамерява да разпредели между 20 и 50% от консолидираната печалба.

РБИ публикува и годишния си отчет за 2019 г. – той е достъпен тук: http://ar2019.rbinternational.com. Отчетът не съдържа ревизираната прогноза. Няма съществени промени в ключовите данни в сравнение с предварителните, публикувани на 6 февруари 2020 г.:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *