post

Colliers проведе проучване сред основните доставчици на автомобилни компоненти в страната във връзка с влиянието на COVID-19 върху дейността им. Методът на изследване са телефонни интервюта, състояли се в края на април 2020 г. Преобладаващата част от участниците са с централа в Германия, с между 250 и 1000 служители, и представляват доставчици от Първо ниво – такива , които взаимодействат директно с основния производител (ОЕМ) и обикновено произвеждат автомобилен хардуер и софтуер. От компаниите, включени в проучването, близо 90% са с една локация в България, останалите имат по две или повече производства на територията на страната

Всички участници са споделили, че са приложили редица мерки за предпазване на служителите от COVID-19. Сред тях са повече, но по-кратки смени, работа от вкъщи за тези, чиито функции позволяват, осигуряване на безопасно разстояние между хората, измерване на температурата и други. Почти половината от компаниите съобщават, че се е наложило да преустановят дейност за времето, през което  производителите на оборудване, на които доставят компоненти също са спрели производство . Другата половина – компании, доставчици на компоненти и задруги сектори, са продължили дейността си с по-забавени темпове или са преструктурирали процесите си.

Още от началото на извънредното положение, част от компаниите са предприели допълнителни мерки за справяне с последствията от здравната криза като платен и неплатен отпуск,  работа на смени. В следващите 18 месеца, 1/3 от производителите ще продължат дейността си както досега, а 33% обмислят различни възможности за повишаване на ликвидността си компанията. Няма компания от интервюираните, която да е посочила, че планира затваряне на производството си, а близо 10 % от респондентите съобщават, че продължават активно плановете си по разширяване на дейността в България с нови производствени мощности. 47% от автомобилните производители, споделят с Colliers, че са кандидатствали за финансова подкрепа от правителството по схемата „60/40“, а останалите смятат, че не се нуждаят от тях на този етап или не са адекватни за бизнеса им. Вместо това, предлагат друг вид помощ, която считат за по-ефективна – „50/0“ или „60/0“, мярката да се предостави за по-дълъг период от време, бюрократичната част в процеса да се съкрати и да се помисли за подкрепа на индустрията и в периода след извънредното положение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *