post

Патентно ведомство на Република България пусна днес в експлоатация 18 нови електронни услуги .

Въвеждането на новите услуги е в рамките на изпълнението на Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C03 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Новите услуги дават възможност за подаване по електронен път на искания за вписване на прехвърляне, промяна на име и/или адрес, лицензионен договор, особен залог, обезпечение и включване в масата на несъстоятелността на патенти за изобретения, полезни модели и Европейски патенти с действие на територията на Република България. Те ще облекчат значително работата на малките и средни предприятия и гражданите по отношение на управляваните от тях обекти на индустриалната собственост.

Стремежът на ведомството е да удовлетвори в максимална степен нуждите на гражданите и обществеността, свързани с достъпност на обслужването, по-добра организация и въвеждане на нови технологии. Услугите са достъпни през портала за електронни услуги portal.bpo.bg и за заявяването им ще се изисква подписване с квалифициран електронен подпис (КЕП), се казва в съобщение на ведомството. Техническа информация за използване на електронните услуги можете да намерите в ръководствата за потребителя, налични на електронния портал.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *