post

Започва изграждането и развитието на Център по компетентност, насочен към научни изследвания, експериментално развитие и трансфер на знания в областта „Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“, стана ясно по време на пресконференция, провела се в София.

Целта на Центъра е изграждане на уникална на национално и регионално ниво научноизследователска инфраструктура за разработване, тестване, оптимизиране и индустриално въвеждане на модерни системи за мобилност и акумулиране на енергия.

„Свидетели сме на събития, свързани с необходимостта от декарбонизиране на икономиката на европейските страни и на България, като приемането на зелената сделка в европейското законодателство, Стратегия 2030 и Стратегия 2050 – това са документи, които акцентират върху използването на чиста енергия.”, каза проф. дхн Евелина Славчева.

Събитието бе  встъпителна пресконференция по проект „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“, АДБФП  № BG05M2OP001-1.002-0014, финансиран от ОП „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Проектът е с продължителност 57 месеца, с бенефициент  Института по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски” – БАН (ИЕЕС). По време на събитието бяха представени основните етапи и дейности по проекта.

В ЦК ХИТМОБИЛ ще се провеждат пазарно ориентирани научни изследвания и ще се развиват нови технологии и системи в ключови области, обхващащи „зеления” енергиен цикъл: ВЕИ (слънце/ вятър/биомаса) – съхранение (батерии и водород) – конверсия и репотребление.

Сред основните резултати от проекта са заложени формиране на експертен потенциал и на общество, стимулиращо развитието на „зелените” енергийни технологии, и засилване на връзката „наука-образование-бизнес”.

Общата стойност на проекта е 21 709 196,10 лв., от които 18 452 816,69 лв. европейско финансиране и 3 256 379,41 лв. национално съфинансиране.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *