post

Със свое решение служебното правителство прие в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. да не бъдат включвани нови инвестиционни проекти, които да бъдат финансирани с държавни заеми и/или с издаване на държавни гаранции, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Основанието за това е, че няма постъпили от ресорните министерства нови проектни предложения по реда на Наредбата за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проекти, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция.

Министерствата трябва да внесат своите инвестиционни предложения така, че Министерството на финансите да се съобрази с тях, подготвяйки бюджетната процедура за следващата година.

Всяка година, съгласно Закона за публичните финанси, Министерският съвет приема до 31 януари бюджетна процедура по съставянето на средносрочна бюджетна прогноза и на проекта на държавния бюджет за следващата година. За да се спазят изискванията се прави оценка на държавните помощи за всички кандидатстващи проекти.

За проектите, по които се предлага издаване на държавна гаранция по заеми за финансирането им, министерствата трябва да дадат и ясна индикация за етапа на подготовка на необходимите документи, за да се посрещнат изискванията на Европейската комисия в областта на държавните помощи под формата на гаранции.

По правило отрасловите министерства трябва да внасят новите инвестиционни предложения за дългово финансиране, като излагат своята позиция за значимостта на конкретния проект за икономиката на страната; причините, поради които по него не би могло да се ползва финансиране от фондовете, програмите и инвестиционните механизми на ЕС или партньорство с частния сектор; оценка на действащите заемни споразумения, администрирани по бюджета на съответното министерство и възможностите за поемане и обслужване на нов дълг; степен на готовност за реализацията на проекта и др.

 Съответното министерство трябва да обоснове защо например проектът не може да се реализира в партньорство с частния сектор, тъй като ако например даден проект е самофинансиращ се (с положителни показатели за финансова ефективност), то той може да привлече частни инвестиции и да не се използват публични средства.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *