post

През 2020 година емисиите парникови газовe, генерирани от икономическите дейности на единица резидент в ЕС, са били 3,5 милиарда тона еквивалент на въглероден диоксид. Това е намаление с 9 процента спрямо 2019 г. и спад от 24 процента в сравнение с 2008 година, отчита Евростат.

Отрасълът, който е изхвърлил най-голям дял парникови газове през 2020 година, е бил преработващата промишленост (740 милиона тона еквивалент на въглероден диоксид или 21 на сто от емитираните общо парникови газове), следван от доставките на електричество, газ, пара и климатици (719 милиона тона еквивалент на въглероден диоксид или също 21 процента) и общите дейности на домакинствата (693 милиона тона еквивалент на въглероден диоксид).

Между 2008 г. (първата година с референтни стойности) и 2020 година, най-голям относителен спад на емисиите парникови газове е регистриран в сферата на доставките на електричество, газ, пара и климатици (- 41 процента), следвана от минното дело и каменоломните (- 38 процента) и производството (- 27 процента).

Най-големият абсолютен спад на емисиите парникови газове е отчетен при доставката на електричество, газ, пара и климатичното оборудване (от 1,2 милиарда тона еквивалент на въглероден диоксид през 2008 г. до 719 милиона тона еквивалент на въглероден диоксид през 2020-а), следвани от производството (от 1 милиард тона еквивалент на въглероден диоксид до 740 милиона тона еквивалент на въглероден диоксид) и дейностите на домакинствата (от 836 милиона тона до 693 милиона еквивалент на въглероден диоксид еквивалент).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *