EK предлaга в цялата еврозона да се въведе схема за гарантиране на банковите депозити и

post

Европейската комисия предложи в цялата еврозона да се въведе схема за гарантиране на банковите депозити и определи допълнителни мерки за намаляване на оставащите рискове в банковия сектор. Мерките са част от предложенията, изложени в доклада за укрепване на икономическия и паричен съюз в ЕС. Неотдавнашната криза показа, че големите икономически и финансови сътресения могат да…

България ще въведе европейската професионална карта

post

Правителството предлага на Народното събрание да приеме Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации с цел хармонизиране националното право на България с европейското законодателство. Предвижданата актуализация цели укрепването на вътрешния пазар и насърчаването на свободното движение на специалисти, като се гарантира по-ефикасно и прозрачно признаване на професионалните квалификации. Въвежда се…

МС въведе изисквания за управление на строителните отпадъци

post

Възложителите на строителните обекти трябва започнат селективно разделяне на строителните отпадъци при строителство и/или разрушаването на строежи. Това е записано в Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, която Министерски съвет прие на вчерашното си заседание. Целта е тяхното последващо рециклиране и материално оползотворяване с оглед постигането на националните цели за…