Брюксел ни дава два месеца, за да транспортираме Директивата за енергийната ефективност.

post

Европейската комисия поиска от България и още 10 държави членки (Белгия, Кипър, Чешката република, Испания, Финландия, Унгария, Литва, Люксембург, Полша и Португалия) да осигурят цялостно транспониране на Директивата за енергийната ефективност. Държавите членки разполагат с два месеца, за да изпълнят своите задължения, след което Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС…

2/3 от страните в ЕС може да търпят санкции заради неприлагане на директивата за енергийна ефективност

post

Над две трети от страните-членки на ЕС може да бъдат санкционирани, защото не са транспонирали европейската директива за енергийна ефективност (Директива 2012/27/ЕС) в националните законодателства. 19 държави са закъснели с над девет месеца спрямо срока за това, въпреки че стриктното прилагане на съществуващите закони и директивата са в основата на проекта за Енергиен Съюз, който…