Няма да се изпълняват частни инвестиционни проекти без приет нов общ устройствен план

post

В общините, в които не е приет нов общ устройствен план, няма да се изпълняват частни инвестиционни проекти от 2019 година, като част от санкциите, предвидени в Закона за устройство на територията. Вместо от тази година, тази мярка беше отложена от законодателя с три години. От Министерството на регионалното развитие съобщиха, че 2 милиона лева…

Приет е 7-годишен план за развитие на регионите

post

Правителството прие регионални планове за развитие на шестте региона в България – Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен и Югоизточен. Те са за периода 2014-2020 г. и са част от пакета документи за стратегическо планиране на регионалното развитие. Седемгодишният период, за който се разработват плановете, съвпадат с програмния период на кохезионната политика и структурните…

Приет е доклад за изпълнението на Националния план за насърчаване производството и ускореното навлизане на еко превозни средства

post

Правителството прие доклад за изпълнението през 2012 г. на Националния план за действие за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства, вкл. на електрическата мобилност, съобщиха от пресслужбата на Кабинета. Целите и действията в плана са групирани в няколко основни области: стимулиране производството на електрически и други екологични превозни средства в България, включително…

Приет е Устройствен правилник на Агенцията за устойчиво енергийно развитие

post

Министерски съвет прие Устройственият правилник на Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Ведомството е правоприемник на Агенцията по енергийна ефективност и бе създадено със Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), който е в сила от 3 май т. г. Числеността на персонала е определена на 70 щатни бройки, каквато е и в момента. Агенцията ще…