Облекчават се процедурите за гражданите и бизнеса при ползване на административни услуги

post

Министерският съвет одобри промени в Наредбата за административното обслужване, стана ясно след края на заседанието на Правителството. Помените включват възможността за граждани и представители на бизнеса да подават своите искания за предоставяне на административни услуги към една единствена администрация, стига тя да участва в съответното производство за комплексна административна услуга. Тази мярка ще има значим…

Държавните предприятия ще участват като равноправни партньори в процедурите по ЗОП

post

Държавните предприятия и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала ще могат да участват като равноправни партньори в процедурите за изпълнение на обществени поръчки и сходни на тях процедури. Това става възможно след като Правителството предлага на Народното събрание да допълни Закона за държавната собственост с текстове, които създават възможност…

Законови промени ще облекчат процедурите при ромяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди

post

Правителството предлага за одобриние промени в Закона за опазване на земеделските земи, насочени основно към облекчаване на физическите и юридическите лица при провеждане на процедурата по утвърждаване на площадки за проектиране или на трасета и промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди. Съгласно сега действащата нормативна уредба промяна на предназначението на земи се…

МС определи процедурите за публично – частно партньорство

post

Правителството прие Правилник за прилагане на Закона за публично-частното партньорство (ПЧП) и Наредба за условията и реда за планиране и критериите за включване на проекти за ПЧП в оперативния план и в програмата за реализация на общинския план за развитие. Двата документа са част от нормативната уредба, която определя процедурите за осъществяване на публично-частно партньорство,…

Облекчават процедурите при инвестиции в пристанища

Изграждането на нови пристанища да става само от инвеститор, притежаващ сертификат за инвестиции клас ‘А’. Това предвиждат готвените промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата, обяви народният представител от ГЕРБ Димитър Атанасов, цитиран от DarikFinance. „Когато се избере инвеститор клас‘А’, той достатъчно добре е показал намеренията си и не е нужно…

Подобряват се редът и условията за провеждане на процедурите по ОВОС и екологична оценка

post

Министерският съвет одобри Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, с който се въвеждат основни реформи, насочени към децентрализация и оптимизиране на разрешителни и съгласувателни режими. Целта е да се установи конкурентна среда и да се намали бюрокрацията, времето и цената на услугите за бизнеса. Според промените се децентрализира процедурата…

Облекчават процедурите за концесия на морските плажове

post

Изграждането на изкуствени плажове ще бъде регламентирано със специални промени в Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Те ще могат да се появяват върху публична държавна собственост. Това съобщи Милен Топалов, директор на дирекция “Концесии” в Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Заедно със зам.-министъра на регионалното развитие Екатерина Захариева и представители на бизнеса…

Професионалните домоуправители могат да ускорят процедурите за саниране на старите сгради

post

Въпреки удължаването на срока и някои козметични промени, инициирани преди година, Законът за етажната собственост не проработи в мащабите, с които беше предвидено. А неговите разпоредби касаят ежедневието на почти всеки българин, което е основният ми мотив да продължавам да търся начин регистрацията, а след това и санирането с европейски средства, да се случат през…