Удължава се срокът за кандидатстване по ОПРР за финансиране на проекти в подкрепа на деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания

post

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. се удължава срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на оперативната програма. Удължаването е с цел да бъдат поканени да кандидатстват резервните общини…