Създадено е държавно дружество „Летище Балчик”

post

Министерският съвет прие решение за образуване на еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно участие в капитала „Летище Балчик” ЕООД. Решението е в изпълнение на РМС 538 от 19 юли 2011 г. Капиталът на дружеството ще бъде 390 000 лв., разпределен в 390 000 дяла по един лев всеки – собственост на българската държава. Предвижда…