Салдото по консолидираната фискална програма за 2018 г. е положително в размер на 137,0 млн. лв.

post

Министерският съвет одобри информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за 2018 г., изготвена в изпълнение на чл. 135, ал. 1 на Закона за публичните финанси, на база на месечните отчети за касовото изпълнение на първостепенните разпоредители с бюджет. По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители…

Министерството на финансите oчаква дефицит от 32,4 млн. лв. за ноември

post

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма /КФП/ на касова основа към ноември 2018 г. да бъде положително в размер на 2 811,9 млн. лв. /2,6 процента от прогнозния БВП/, съобщиха от Министерството на финансите. На месечна база се очаква дефицит за ноември в размер на 32,4 млн….