post

Mинистърът на регионалното развитие и благоустройството предостави безвъзмездна финансова помощ на дирекция „Жилищна политика“ в Министерство на регионалното развитие за изпълнението на проект „Енергийно обновяване на българските домове“, съобщиха от ведомството.

Общата стойност на проекта е в размер на 94 859 508,40 лв., от които 50 109 134,20 лв. безвъзмездна финансова помощ по линия на Оперативна програма „Регионално развитие“, и 44 750 374,20 лв. собствен принос по проекта, който се осигурява със средства от сдруженията на собствениците.

С издаването на заповедта започва и фактическото изпълнение на проект „Енергийно обновяване на българските домове“.

Проектът ще се изпълнява в рамките на 36 месеца и предвижда мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в 36-те градски центрове с цел създаване на жизнена среда, подлежаща на устойчиво развитие, и удължаване на физическия и социалния живот на сградите при значително повишени експлоатационни качества и комфорт на обитаване.

Към проекта е разработена детайлна методология, която съдържа концепция за изпълнение на проекта и реализиране на процеса по обновяване на многофамилни жилищни сгради. Към методологията са приложени образци на заявления/споразумения и други документи, необходими за реализиране на процеса по обновяване на всяка сграда в рамките на проекта.

За всяка одобрена за финансиране жилищна сграда собствениците ще получат като безвъзмездна финансова помощ максимум до 50% от стойността за обновяване на сградата, останалите 50% се осигуряват от собствениците със собствени или заемни средства.

Допустимите дейности за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради включват извършване на обследване за енергийна ефективност, топлоизолация, подмяна на дограма и външни врати, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *