post

Министерство на околната среда и водите обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект “Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания” по оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” (ОПОС).

Бенефициент по настоящата процедура е Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

На ПУДООС ще бъдат предостаени средства за закриване на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания. Процедурата е насочена към постигане на съответствие с изискванията на Директива 1999/31/ЕО и на националното законодателство в областта на управлението на отпадъците.

Допустими за финансиране ще бъдат:
– извършване на техническа рекултивация на нарушени терени;
– извършване на биологична рекултивация на нарушени терени;
– извършване на независим строителен надзор, възлаган от общините.

Всички дейности, включени в проектното предложение, следва да са пряко свързани с екологосъобразното закриване на общински депа за битови отпадъци, неотговарящи на нормативните изисквания. Дейностите са допустими при условие, че терените върху които са разположени депата са общинска собственост.

Общият размер на безвъзмездната помощ, която ще бъде предоставена по процедурата е в размера на 90 083 817 лева.

Крайният срок за представяне на проектното предложение е 10.09.2012 г, 17 ч. местно време.

Проектното предложение се подава в МОСВ, дирекция “Кохезионна политика за околна среда”, отдел “Управление на програмата”, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 22, София 1000.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *