post

В края на тази година трябва да бъде изготвен първият вариант на съвместна стратегия за пространствено развитие на държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния (V4+2). Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, която представи напредъка по проекта.

През първата фаза на проекта бяха определени основните оси и полюси на развитие на територията на шестте държави, съобщи министърът. Беше събрана информация за развитието на транспортната мрежа на държавите и особено за частите, които са елементи на Трансевропейската транспортна мрежа /ТЕN-T/. В рамките на първоначалния документ бяха анализирани „прекъсванията“ на осите на развитие, на пътните и жп връзки в граничните територии, които възпрепятстват ефективните транспортни комуникации между страните, допълни тя.

Дейностите по втората фаза са разпределени между участващите в проекта Чехия, Унгария, Полша, Словакия, България и Румъния. Българската страна работи по изготвянето на общи картни материали за развитието на транспортната, електроенергийната и газопреносната инфраструктура с европейско значение на територията на държавите от V4+2, каза министър Павлова. Тази дейност се осъществява съвместно с чешките партньори от Института за териториално развитие в гр. Бърно. Страната ни е подала актуална информация по останалите теми – анализ на социално-икономическото развитие, околна среда и териториални бариери на държавите, отговарящи за съответната тема, допълни тя.

В рамките на стратегията за пространствено развитие ще бъде очертана ролята на столиците и големите градски центрове като „полюси на растеж“, разгледани в контекста на макрорегионалната структура на държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния. Друг важен аспект е развитието на градски агломерации, които имат трансграничен характер. За България такава е „Русе-Гюргево“. Нови измерения след пускането в експлоатация на Дунав мост 2 ще има и за градовете Видин и Калафат на българо – румънската граница, посочи министър Павлова.

Целта на стратегията е да даде макрорегионална визия за пространствено развитие на Чехия, Унгария, Полша, Словакия, България и Румъния. Това ще се отрази пряко върху политиките в областта на трансграничното и транснационалното сътрудничество, развитието на инфраструктурата, околната среда и икономиката.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството се включи в проекта през 2009 г. и така подкрепи инициативата на Министерството на регионалното развитие на Чехия за обща рамка за развитие на шест държави от Източна Европа с общо минало и еднакви предизвикателства.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *