post

Правителството одобри съдържанието на две оперативни програми, които ще бъдат изпълнявани от всички държави-членки на Европейския съюз, както и от страните партньори Норвегия и Швейцария. Това са „УРБАКТ III” и „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА” 2014-2020.

ОП „УРБАКТ III” се фокусира върху специфичен инвестиционен приоритет в рамките на тематична цел 11: „Повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична администрация” чрез единствена приоритетна ос – „Подкрепа за интегрирано устойчиво градско развитие”. Дефинирани са четири специфични цели, които ще бъдат реализирани от партньорите в проекти чрез участието им в три вида мрежи – за планиране на действия, за изпълнение и за трансфер на опит. Чрез тях оперативната програма предоставя механизъм, с който участващите заинтересовани страни да разработват и осъществяват по-добри политики и действия за интелигентна, приобщаваща и устойчива урбанистична политика в градовете. Допустими партньори са градове (общини), сдружения и местни агенции.

Общото финансиране по програмата е 96,3 млн. евро. Българският принос е в общ размер на 55 801 евро за седемгодишния период, като националното съфинансиране е 15% от одобрения бюджет на проектите.

Основна цел на ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА е да продължи процеса на обмен на опит и усвояване на политики между публичните органи за подобряване изпълнението на политиките и програмите по цел 1 „Инвестиции за растеж и работни места”. В периода 2014-2020 програмата ще работи по четири теми, всички свързани с регионалното развитие: „Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации”, „Конкурентоспособност на малките и средните предприятия”, „Нисковъглеродна икономика” и „Околна среда и ресурсна ефективност”.

Програмата позволява на публичните органи, публично правните организации и организациите с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, ангажирани с регионалното развитие в Европа, да обменят практики и идеи за изпълнението на публичните политики, намирайки по този начин решения за подобряване на техните стратегии в полза на гражданите в съответствие с приоритетите на „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Общият бюджет на програмата е 359 млн. евро. Българският национален принос към нея е в размер на 110 460 евро за 7-годишния период и съфинансиране в размер на 15% от одобрения бюджет на българските партньори в проекти

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *