post

Европейската комисия, подпомогната от Европейската агенция за околната среда, публикува днес своя годишен доклад за напредъка, постигнат в областта на действията по климата. Според последните оценки през 2013 г. емисиите на парникови газове на ЕС са намалели с 1,8 % спрямо 2012 г. и са достигнали най-ниските си равнища от 1990 г. насам. Това показва, че ЕС не само е на път да постигне целта си за 2020 г., но може и да я надмине.

В доклада за напредъка също така за пръв път се предоставят данни за използването на фискалните приходи от тръжната продажба на квоти в рамките на Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС). През 2013 г. този нов източник на приходи за страните членки е възлизал на 3,6 млрд. евро. Около 3 млрд. евро от тази сума ще бъдат използвани за цели, свързани с климата и енергетиката — значително повече от препоръчваното в Директивата за СТЕ на ЕС равнище от 50%, пише GreenTech.

„Миналата седмица лидерите на ЕС решиха да си поставят още по-амбициозна цел за намаление на емисиите с поне 40% до 2030 г.,” припомни европейският комисар по действията в областта на климата Кони Хедегор. „Това ще изисква значителни инвестиции. Затова е окуражаващо, че страните членки са решили да използват по-голямата част от своите настоящи приходи от СТЕ на ЕС за инвестиции в областта на климата и енергетиката и да продължат прехода към нисковъглеродна икономика“.

С тези приходи се допълват средствата от програмата на ЕС NER 300, от която се предоставят 2,1 млрд. евро в подкрепа на 39 мащабни демонстрационни проекта за нисковъглеродни технологии в Европа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *